Uutisia unionista

 

Komissio on antanut kertomuksen ilman huoltajaa EU:hun saapuvien­ alaikäisten tilanteesta.­ Komissio ­kehottaa tehostamaan jäsenvaltio- ja EU-tason toimenpiteitä, jotta tämä haaste ­voidaan ratkaista tehokkaasti ja lapsen ­oikeuksia kunnioittaen. ­Ilman huoltajaa olevat alaikäiset ­tekivät vuonna 2011 yhteensä ­12 225 turva­paikkahakemusta EU:ssa. Sen sijaan laittomia muuttoreittejä pitkin Eurooppaan saapuu paljon enemmän ilman huoltajaa olevia alaikäisiä.

IP/12/1033

 

Komissio on ehdottanut, että perustetaan vähävaraisille suunnattu rahasto. Siitä tuettaisiin jäsen­valtioiden ohjelmia, joissa jaetaan apua vähä­varaisimmille ja asunnottomille. Komissio esitti rahaston budjetiksi 2,5 miljardia euroa vuosiksi ­2012–2020. Jäsenvaltioiden osuus ­olisi 15 prosenttia. Ohjelmiin osallistuvien kumppaniorganisaatioiden on tarjottava myös yhteiskuntaan sopeutumista edistävää perustoimintaa. EU on sitoutunut vähentämään köyhien tai köyhyysuhan alaisten ihmisten määrää vähintään 20 miljoonalla. EU:ssa köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla elävistä 116 miljoonasta ihmisestä noin 40 miljoonaa kärsii vakavaa aineellista puutetta.

MEMO/12/800

 

Unionin tuomioistuin on vahvistanut oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan jos lentomatkustajat saapuvat määräpaikkaansa aikaisintaan kolme tuntia aikataulun mukaisen saapumisajan jälkeen, he voivat vaatia kerta­korvausta (250–600 €) lentoyhtiöltä, jos viivästyminen ei johdu poikkeuksellisista olosuhteista. Tuoreessa tuomiossa todetaan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen edellyttävän, että viivästyneiden lentojen matkustajat voidaan rinnastaa peruutettujen lentojen matkustajiin korvausoikeuden osalta, sillä heille aiheutuu samanlainen haitta eli ajan menetys.

Yhdistetyt asiat C-402/07 ja C-432/07

 

Sallituista aromiaineista on annettu kaksi asetusta, joiden mukaan elintarviketeollisuudessa voidaan vastedes käyttää ainoastaan luettelossa olevia aromiaineita. Aromiaine voidaan hyväksyä vain, jos se ei käytettävissä olevan tieteellisen näytön perusteella vaaranna kuluttajien terveyttä, kun sitä käytetään ehdotettuina määrinä, eikä sen käyttö johda kuluttajaa harhaan. Kansallisten valvontaviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että luvattomia aromiaineita sisältävät elintarvikkeet vedetään pois markkinoilta.

IP/12/1045