Vaaliopas 2012

Kiintiöt

Lakimiesliiton sääntöjen 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaan valtuuskunnan jäsenistä 40 valitaan oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden jäsenten kiintiöstä (kiintiö I) ja neljä oikeustieteen ylioppilaiden jäsenkiintiöstä (kiintiö II).

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Tutkinnon suorittaneiden kiintiössä äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ne Lakimiesliiton jäsenet, joiden osalta liitolle on vaalivuoden 2012 kesäkuun loppuun mennessä maksettu edellisen vuoden 2011 jäsenmaksu. Mikäli jäseneksi liitytään vuonna 2012, on 30.6.2012 mennessä maksettava vähintään kahdestoista­osa vaalivuoden 2012 jäsenmaksusta kultakin jäseneksiliittymispäivän ja heinäkuun 2012 väliseltä täydeltä kuukaudelta.

Opiskelijakiintiössä äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenyhdistykseen kesäkuun 2012 loppuun mennessä hyväksytyt jäsenet.

Äänioikeuden voi tarkistaa vaaliluettelosta, joka on viikon ajan nähtävillä Lakimiesliiton toimistossa 1.–8.8.2012. Nähtävänäpidon ajankohdasta ilmoitetaan myös Lakimiesuutisissa. Tarkistuksen voi tehdä myös puhelimitse liiton toimistosta, puh. 09 8561 0300. Vaaliluetteloa koskevat huomautukset on esitettävä vaalilautakunnalle viikon kuluessa nähtävänäoloajan päättymisestä, eli viimeistään  15.8.2012.

Ehdokkaiden asettaminen

Kummassakin kiintiössä ehdokkaita voivat asettaa kiintiöön kuuluvat jäsenyhdistykset ja kiintiöön kuuluvien yhdistysten jäsenten perustamat valitsijayhdistykset. Vaalikelpoinen ehdokkaaksi on jokainen äänioikeutettu liiton jäsen. Jäsen saa suostua vain yhden valitsija­yhdistyksen ehdokkaaksi eikä hän saa olla allekirjoittajana omassa valitsijayhdistyksessään.

Jäsenyhdistykset

Liiton jäsenyhdistys voi asettaa useita ehdokkaita. Sekä yhdistyksen ehdokaslistassa että vaaliliitossa enimmäismäärä on kuitenkin tutkinnon suorittaneiden kiintiössä 80 ja opiskelijoiden kiintiössä 12.

Valitsijayhdistykset

Valitsijayhdistys voi asettaa vain yhden ehdokkaan. Ehdokasasettelu tapahtuu siten, että vähintään kolme liiton äänioikeutettua jäsentä asettaa nimeämänsä henkilön ehdokkaaksi perustamalla ko. ehdokkaan valitsijayhdistyksen. Liiton jäsen saa kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen.

Ehdokkaan yksilöinti ja suostumus

Ehdokaslistassa ja valitsijayhdistyksen ­perustamissopimuksessa, joka on samalla sen ehdokaslista, on mainittava ehdokkaan etu- ja sukunimet, ammatti, arvo tai toimi ja kotipaikka.

Jäsenyhdistyksen ja valitsijayhdistyksen perustajien on varmistauduttava ehdokkaaksi asetettavan suostumuksesta vastaanottaa valtuuskunnan jäsenen toimi. Tätä koskeva vakuutus on merkittävä jäsenyhdistyksen ehdokaslistaan ja valitsija­yhdistyksen perustamissopimukseen. Vakuutuksen ei tarvitse olla ehdokkaan allekirjoittama.

Vaaliasiamiehet

Jäsenyhdistyksellä ja valitsijayhdistyksellä tulee olla vaaliasiamies, joka on liiton äänioikeutettu jäsen. Ehdokkaaksi asetettu ei voi olla vaaliasiamies.

Jäsenyhdistyksillä voi sen sijaan olla yhteinen vaaliasiamies. Vaaliliitolla ja vaalirenkaalla tulee myös olla oma vaaliasiamies, joka voi olla sama kuin siihen kuuluvan valitsijayhdistyksen, jäsenyhdistyksen tai vaaliliiton asiamies.

Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustaminen

Jäsenyhdistykset tai valitsijayhdistykset voivat yhtyä vaaliliitoksi. Niiden on tehtävä siitä kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat­ jäsenyhdistysten ja valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet.

Vaaliliitot, jäsenyhdistykset ja valitsija­yhdistykset voivat keskenään yhtyä ­vaalirenkaaksi. Tästä on kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat vaaliliittojen, jäsen­yhdistysten ja valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet.

Vaaliliitto on

  • yksi jäsenyhdistys
  • jäsenyhdistys + jäsenyhdistys (tai useampia)
  • valitsijayhdistys + valitsijayhdistys (tai useampia)
  • jäsenyhdistys + valitsijayhdistys (tai useampia).

Vaalirengas on

  • vaaliliitto + vaaliliitto (tai useampia)
  • vaaliliitto + valitsijayhdistys (tai useampia)
  • vaaliliitto + jäsenyhdistys (tai useampia).

Tunnukset

Valitsijayhdistyksen ehdokaslistaan saadaan merkitä tunnus, joka viittaa johonkin liiton jäsenten muodostamaan ryhmittymään. Kullakin vaaliliitolla ja vaalirenkaalla tulee olla omat tunnuksensa, jotka mainitaan niiden muodostamista koskevissa ilmoituksissa tai sopimuksissa. Tunnusten tulee erota riittävästi toisistaan. Niiden hyväksymisestä päättää vaalilautakunta, joka voi tarvittaessa antaa vaaliryhmittymille tilaisuuden myös vaihtaa tunnuksensa.

Asiakirjojen toimittaminen vaalilautakunnalle

Jäsenyhdistysten ja valitsijayhdistysten ehdokaslistoja, vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat asiakirjat on toimitettava Lakimiesliiton toimistoon viimeistään keskiviikkona 22.8.2012 kello 12.00 mennessä. Liiton toimiston osoite on Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki.

Asiakirjat suositellaan toimittamaan hyvissä ajoin ennen määräpäivää, jolloin mahdolliset virheet voidaan ajoissa korjata.­

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Vaalilautakunta tarkastaa asiakirjat ja hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi ne ehdokaslistat, vaaliliitot ja vaalirenkaat, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja toimitettu ajoissa.

Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan Lakimiesuutisten syyskuun 2012 numerossa. Ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään myös jokaiselle äänioikeutetulle.

Äänestäminen

Vaalilautakunta lähettää viimeistään perjantaina 28.9.2012 jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle kirjeessä äänestyslipun, ehdokaslistojen yhdistelmän, lähetekirjeen ja palautuskuoren.­

Äänioikeutta käyttäessään äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun ehdokkaan numero. Muita merkintöjä äänestyslippuun ei saa tehdä. Äänestyslippu suljetaan palautus­kuoreen.

Äänestäjän on jätettävä äänestys­lippunsa postin kuljetettavaksi viimeistään 1.11.2012, tai palautettava äänestys­lippunsa liiton toimistoon viimeistään tiistaina 6.11.2012 kello 12.00.

Tämän lisäksi äänestyslippu voidaan toimittaa vaalilautakunnalle joko henkilö­kohtaisesti tai lähetin välityksellä. Tällöin se katsotaan saapuneeksi, kun se on annettu vaalilautakunnan jäsenelle tai sen nimeämälle avustajalle.

Vaalin tuloksen laskeminen

Samassa vaaliliitossa olevat ehdokkaat järjestetään heidän äänimääriensä suuruuden mukaan. Vaaliliitossa eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan vertailuluvuksi vaaliliiton äänestyslippujen koko lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmannes jne. Jos ehdokas ei kuulu vaaliliittoon, on vertausluku hänen saamansa äänimäärä.

Kunkin vaalirenkaan ehdokkaat järjestetään heidän edellä mainituin tavoin saamiensa vertauslukujen suuruuden mukaan. Tämän jälkeen muutetaan ensimmäiselle ehdokkaalle lopulliseksi vertausluvuksi vaalirenkaan äänien koko lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmannes jne.­­

Ehdokkaita järjestettäessä saman äänimäärän tai vertausluvun saaneiden välisen järjestyksen ratkaisee arpa. Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan ja valtuuskunnan jäseniksi valitaan suurimman vertaus­luvun saaneesta lähtien tutkinnon suorittaneiden kiintiöstä 40 jäsentä ja opiskelijoiden kiintiös­tä 4 jäsentä. Kunkin vaalirenkaan, vaaliliiton ja niihin kuulumattomien jäsenyhdistysten valitsematta jääneistä ehdokkaista määrätään vastaavassa järjestyksessä valtuuskunnan varajäsenet.

Vaalilautakunta tiedottaa vaalin tuloksesta jäsenyhdistysten yhteyshenkilöille sekä valituksi tulleille. Vaalin viralliset tulokset julkaistaan liiton internet-sivuilla vaalin tuloksen vahvistamisen jälkeen ja Lakimiesuutisten joulukuun 2012 numerossa.