Vaikeudet voitetaan yhdessä

Liitto julkaisi pari vuotta sitten oikeusturvaohjelman, jossa kiinnitettiin huomiota oikeusturvan eri osa-­alueisiin, niissä ilmenneisiin ongelmiin ja oikeus­laitoksen resurssikysymyksiin. Ohjelmassa myös tuotiin esille erilaisia korjaustoimenpiteitä. Voidaan syyllä sanoa, että ohjelma täytti tuolloin tavoitteensa ja vaikuttaminen onnistui.

Nyt on tullut aika päivittää oikeusturvaohjelmaa ottamalla siihen laajemmin osa-alueita, joilla kansalaisten oikeusturvan saatavuuteen voidaan käytännössä vaikuttaa. Elämme keskellä julkishallinnon erilaisia säästö- ja leikkaustoimia, jotka samalla myös heikentävät kansalaisten oikeusturvaa. Oikeusturva on nähtävä kansalaisen perusoikeutena samaan tapaan kuin terveydenhoito ja koulutus. Oikeusturvaohjelma tulee muokata yhteiskunnan oikeusturvamittariksi, joka kertoo missä suomalainen oikeusturva menee.

Työmarkkinaedunvalvonta on liiton ydintehtävä. Sen lisäksi merkittävä jäsenen liitolta saama tuki ovat erilaiset jäsenpalvelut. Jäsenpalveluja tullaan vuoden aikana kehittämään huomioiden myös ryhmät, jotka ovat perinteisen työmarkkinaedunvalvonnan ulko­puolella, suurimpina ryhminä muun muassa asianajotoimistoissa, tilintarkastusyhteisöissä ja järjestöissä työskentelevät, esimies- ja johtavassa asemassa olevat sekä lakimiesyrittäjät ja ammatinharjoittajat. Näille ryhmille tullaan kehittämään uusia jäsenpalvelumuotoja.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen perustuu kasvavassa määrin oikean tiedon hallintaan ja jakamiseen. Liitto tekee paljon tutkimuksia, joista saatu tieto lisää argumenttien uskottavuutta. Tuloksista on otettava kaikki irti.

Tiedottaminen jäsenille koetaan jäsentutkimuksen mukaan tärkeänä ja siihen ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Jäsentilaisuuksien keskusteluissa on toivottu viestinnän tehostamista ja parempaa näkyvyyttä. On voitu todeta monta kertaa, että liiton ei ole kovinkaan helppoa saada julkisuuteen näkemyksiään tai kannanottojaan. Merkittävä osa edunvalvontaa on kuitenkin yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja jäsenille tärkeiden asioiden ja teemojen esille tuonti. Liitto on ollut aktiivinen lausunnonantaja erilaisissa säädöshankkeissa. Liiton roolia tulee kehittää aktiivisena viestijänä ja asioi­den esille tuojana. Oikeusturvamittari toivottavasti on oiva apu tässä asiassa.

Edunvalvonnan näkökulmasta elämme hankalaa aikaa. Keskusteluun on heitetty palloja eläkeiän korottamisesta, työajan pidentämisestä, palkkojen alentamisesta ja erilaisista joustoista. Julkisen hallinnon joustot ja leikkaukset eivät tunnu loppuvan millään. Oikeuslaitos näyttää osaltaan joutuvan myllerryksen keskiöön. Keskustelulla on vaikutuksensa myös lakimiesten asemaan. Loppuvuodesta 2013 ovat edessä jälleen työmarkkinakierrokset ja työehtosopimusneuvottelut. Jo nyt voidaan sanoa, että edessä ei ole helppo vuosi. Vaikeita ja isoja kysymyksiä on pöydällä runsain mitoin.

Liitolla on vahvistettu uusi strategia, jota ollaan jo toteuttamassa. Meillä on oma oikeusturvaohjelma, jota edelleen kehittämällä saamme työvälineitä tuleviin koitoksiin. Yhdessä rakennetulta pohjalta on hyvä mennä eteenpäin, vaikka se ei tule olemaan helppoa. 

 

JARMO HYVÄRINEN
Hallituksen puheenjohtaja
jarmo.hyvarinen@nordea.com
 

 

Tillsammans övervinner vi svårigheterna

Förbundet publicerade för ett par år sedan ett rättssäkerhetsprogram där man uppmärksammade olika delområden inom rättssäkerhet, problem som förekommit inom dessa och resursfrågor inom rättsväsendet.  I programmet lyfte man också fram olika korrigeringsåtgärder.  Man kan med fog säga, att programmet vid denna tidpunkt fyllde sin funktion och att påverkandet lyckades.

Nu är tiden inne för att revidera rättssäkerhetsprogrammet genom att i bredare skala inkludera sådana delområden, med vilka man i praktiken kan påverka medborgarnas tillgång till rättsskydd. Vi befinner oss mitt bland den offentliga förvaltningens olika spar- och nedskärningsåtgärder, vilka samtidigt också försvagar medborgarnas rättssäkerhet.  Rättssäkerhet måste anses vara en medborgerlig grundrättighet på samma sätt som hälso- och sjukvård och utbildning. Rättssäkerhetsprogrammet måste formas till en samhällets rättssäkerhetsmätare som rapporterar hur det ligger till med den finländska rättssäkerheten.

Intressebevakningen på arbetsmarknaden är förbundets kärnuppgift. Därutöver är förbundets olika medlemstjänster ett betydelsefullt stöd för medlemmen.  I år ska vi utveckla medlemsservicen så att den även tar sådana grupper i beaktande, som befinner sig utanför den traditionella intressebevakningen på arbetsmarknaden. De största av dessa grupper är de som arbetar på advokatbyråer, i revisionssammanslutningar och organisationer, de som är i chefsposition och andra ledande positioner samt juristföretagare och yrkesutövare.  Vi kommer att utveckla nya former av medlemsservice för dessa grupper.

Samhällelig påverkan grundar sig i ökad utsträckning på hantering och distribution av rätt information. Förbundet utför många undersökningar, genom vilka man får information som ökar argumentens trovärdighet. Vi måste göra det mesta av resultaten.

Enligt medlemsundersökningen upplevs informationen till medlemmarna som viktig och man är relativt nöjd med den. I diskussioner på medlemsevenemang har man önskat effektivare kommunikation och mer synlighet. Man har många gånger kunnat konstatera att förbundet inte haft särskilt lätt att få ut sina synsätt och ställningstaganden i offentligheten. En betydande del av intressebevakningen är ändå samhällelig påverkan och att lyfta fram frågor och teman som är viktiga för medlemmarna. Förbundet har aktivt gett utlåtanden i olika lagberedningsprojekt. Förbundets roll när det gäller aktiv kommunikation och att lyfta fram frågor bör utvecklas. Rättssäkerhetsmätaren är förhoppningsvis en god hjälp i detta.

Ur intressebevakningens synvinkel lever vi i svåra tider. I diskussionen har man kastat in brandfacklor om höjning av pensionsåldern, förlängning av arbetskarriären, sänkning av löner och olika typer av flexibilitet. På den offentliga förvaltningens flexibilitet och nedskärningar syns inget slut.  Rättsväsendet ser för sin del ut att hamna i stormens öga. Diskussionen har sin effekt även på juristernas ställning. I slutet av år 2013 står arbetsmarknadsrundorna och arbetsavtalsförhandlingarna åter för dörren. Redan nu kan man säga, att vi inte har något lätt år framför oss. Det ligger rikligt med svåra och stora frågor på bordet.

Förbundet har fastställt en ny strategi, som vi redan håller på att förverkliga. Vi har ett eget rättsskyddsprogram, som vi kan vidareutveckla för att skapa verktyg inför kommande prövningar. En grund som vi byggt upp gemensamt är ett bra ställe att gå vidare från, fastän arbetet inte kommer att vara lätt.

 

JARMO HYVÄRINEN
Styrelsens ordförande
jarmo.hyvarinen@nordea.com