Väitöskirjakooste

HELSINGIN YLIOPISTO

14.5.2012
Riku Neuvonen:
Sananvapauden sääntely Suomessa

Sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan keskeisimmistä ihmis- ja perusoikeuksista. Väitöskirjassa sananvapauden kehitystä tarkastellaan aatteena ja suomalaisena perusoikeutena historial­liset tekijät huomioiden. Teoksessa analysoidaan sananvapauden sääntelykeinoja ja systematisoidaan sananvapauden sääntelyä Suomessa nykyään. Tällä tavoin saadaan kokonaiskuva suomalaisesta sananvapaudesta ja syistä siihen, miksi Suomi on saanut useita langettavia ratkaisuja Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimelta sananvapauskysymyksissä.

28.4.2012
Jarna Petman:
Human Rights and Violence: The Hope and the Fear of the Liberal World Author

Väitöskirja analysoi ihmisoikeuksien hallinnoinnin mahdollisuuksia ja rajoja liberaalissa pluralismissa eli ristiriitaisuuksien maailmassa. Se pyrkii samalla selvittämään, miksi ihmisoikeuksien ja väkivallan dikotomia ei (myöskään) kansainvälisessä elämässä ole säännöin ratkaistavissa.

14.4.2012
Jarmo Koistinen:
Talousrikos Venäjällä: Oikeusvertaileva tutkimus yritystoiminnan talousrikosten rangaistavuuden alasta historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa Venäjällä ja Suomessa

Yksityinen yritystoiminta oli Neuvostoliitossa rikos. Venäjän siirtyminen markkinatalousjärjestelmään tarkoitti sitä, että aikaisemmin rikollisesta toiminnasta tuli sallittua ja kannustettavaa. Muutos merkitsi myös talousrikoksen oikeudellisen sisällön täydellistä muutosta: markkinatalouteen pohjautuvat talousrikossäännökset tulivat Venäjän rikoslakiin vuonna 1997.

Tutkimuksessa vertaillaan yritystoimintaan liittyvien vero- ja konkurssirikosten sekä rahanpesun rangaistavuuden eroja Venäjällä ja Suomessa.

13.4.2012
Sabrina Praduroux:
Getting Property Right: The European Dimension of Property as a Fundamental Right and its Impact on French and Italian Law Author

Considering the continuous interplay between European law and domestic laws, the chief aim of the research is to investigate, first, the impact of European human rights law on Italian and French constitutional traditions in the field of property rights protection, and, second, the contribution of the latter in the establishment of European principles on property as a fundamental right.

2.12.2011
Emilia Korkea-aho:
New Governance and the EU Courts: The Experimentalist Architecture of Judicial Decision-Making

The dissertation examines the role of the EU courts in new governance. New governance has raised unprecedented interest in the EU in recent years. This is manifested in a plethora of instruments and actors at various levels that challenge more traditional forms of command-and-control regulation.

TURUN YLIOPISTO

12.5.2012
Ensio Erä-Esko:
Veron oikaisu osana hyvää hallintoa

Väitöstutkimuksessa käsitellään veron oikaisua osana hyvää hallintoa ja verotusperiaatteita. Veron oikaisu on hyvän hallinnon takaava erillissääntö, joka tähtää oikeudenmukaisuuteen ja lain­kuuliai­suuteen. Veromenettelylaki on kytketty perustuslakiin. Laki säätää valtion, kuntien ja osittain seurakuntien velvoitteiden täyttämistä. Euroopan ihmis­oikeudet sekä EU:n säännökset tukevat osaltaan rajanvetoa Suomen kansalaisten ja EU-kansalaisten oikeuksissa.

23.3.2012
Essi Kinnunen:
Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä

Rikos- ja urheiluoikeuden aloihin kuuluvassa väitöskirjassa analysoidaan dopingin oikeudellistumista sekä rikoslain dopingrikoksia koskevan sääntelyn syntyprosesseja ja sisältöä. Tutkimuksessa osoitetaan, miten doping on muuttunut urheilun sisäisestä sääntörikkomuksesta kansainvälisen valtioyhteisön ja kansallisen lainsäätäjän huolenaiheeksi.
Tutkimuksessa kritisoidaan dopingia koskevaan rikosoikeudelliseen sääntelyyn ryhtymistä suhteellisen vähäisen ja yksioikoisesti esitetyn tiedon nojalla.

26.1.2012
Matti Urpilainen:
Tuloverotuksen täysharmonisointi ei ole EU:ssa ajankohtaista

Väitöskirjassa tutkitaan tuloverotuksen eurooppalaistumiseen liittyviä haasteita. Vaikka verojärjestelmien erot vaikeuttavat merkittävästi sekä Euroopan unionin sisämarkkinatavoitteiden että monien verotukseen liittyvien päämäärien saavuttamista, tuloverotus ei ole EU:ssa ollut toistaiseksi laajamittaisen harmonisoinnin kohteena, vaan jokaisella jäsenvaltiolla on oma erillinen verojärjestelmänsä. Harmonisoinnin haasteita tarkastallaan erityisesti EU-tuomioistuimen tuloverotusta koskevan oikeuskäytännön valossa.

Tutkimuksessa on tarkasteltu EU-tuomioistuimen välitöntä verotusta koskevia ratkaisuja sekä tuomioistuimen perustelu- ja argumentointitapoja. Tutkimus osoitti, että EU-tuomioistuin on kehittänyt tuloverotuksen alalla lähestymistavan, joka poikkeaa tuomioistuimen yleisistä sisämarkkinatulkinnoista ja joka verraten pitkälle huomioi tuloverotuksen erityispiirteet.

2.12.2011
Minna Pappila:
Kestävässä metsätaloudessa puutteita Suomessa ja Venäjällä

Väitöskirjassa tarkastellaan suomalaista ja venäläistä metsäsääntelyä kestävän metsätalouden näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat olleet sekä metsälainsäädäntö että eräät ei-valtiolliset sääntelyinstrumentit, kuten metsäsertifiointi. Sääntelyn kehittämisessä ja ekologisen kestävyyden parantamisessa on molemmissa maissa puutteita, jotka osittain johtuvat vanhoihin järjestelmiin juuttumisesta.

Suomen ja Venäjän metsäsektorit ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, sillä Suomeen tuodaan edelleen paljon venäläistä puuta. Molempien valtioiden lainsäädännön kehittämistarpeet voi tiivistää sanoihin jatkuva kehittäminen, vapaus ja vastuu. Ennen kaikkea on huomattava, että metsäsääntely on jatkuvan kehittämisen kohde, jossa ei tulevaisuudessa enää voida vuosikymmeniksi lukkiutua yhteen metsänhoitomenetelmään.

11.11.2011
Kaisa Sorsa:
Yhteiskuntavastuu ja kilpailuetu kansainvälisen kaupan yksityisessä sääntelyssä

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisen kaupan piirissä syntyneen yksityisen sääntelyn kehitystä. Kansalaisjärjestöt näkevät yksityisen sääntelyn yhteiskuntavastuun kannalta tehokkaammaksi globaalissa taloudessa. Yritysten keskeinen motiivi liittyy puolestaan kilpailuedun tavoitteluun.

Tutkimuksessa tarkastellaan neljää toimialaa, elintarvike-, metsä- ja vaatetussektoreita sekä vähittäiskauppaa.


LAPIN YLIOPISTO

23.2.2012
Tanja Joona:
ILO-sopimuksen ratifioinnin merkitys
Pohjoismassa

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan käytännön esimerkkien kautta, mitä ILO-sopimuksen ratifiointi voisi merkitä Pohjoismaissa. Tutkimus keskittyy maaoikeusartikloihin ja niiden merkitykseen erityisesti perinteisille elinkeinoille, kuten poronhoidolle.

13.1.2012
Johanna Tornberg:
Laadukas edunvalvonta perustuu yksilön oikeuksiin

Väitöstutkimus osoittaa, että uudistettaessa edunvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä ja hallintoa on aina pohdittava, mitä vaikutuksia uudistuksilla on päämiehen oikeuksiin.

Väitöstutkimuksessa selvitetään, mitä oikeudellinen laatu on holhousviranomaisen toiminnassa. Siinä tutkitaan etenkin maistraattien todellisia työprosesseja niissä tilanteissa, missä henkilölle määrätään edunvalvoja ja missä edunvalvontavaltuutukset vahvistetaan. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä arvioidaan, miten järjestelmää tulisi jatkossa ­kehittää.

Tutkimuksen mukaan suomalainen edunvalvontajärjestelmä perustuu edelleen päämiehen vahvaan kontrolloimiseen. Tutkimuksessa painotetaan, että koska edunvalvonta puuttuu henkilön itsemääräämisoikeuteen, tulisi päämiehen edun olla kaiken toiminnan lähtökohta.