Valguide 2006

KVOTER

Enligt 8 § 2 och 3 mom. i Juristförbundets stadgar väljs 40 av delegationens medlemmar inom kvoten för personer som har avlagt juridisk examen (kvot I) och 4 inom kvoten för juris studerande (kvot II).

RÖSTRÄTT OCH VALBARHET

Inom kvoten för personer som har avlagt examen är de medlemmar i Juristför-bundet valbara, vilka till förbundet senast i juni under valåret, dvs. 2006 har betalat medlemsavgiften för föregående år, dvs. 2005. För medlemmar som ansluter sig 2006 skall minst en tolftedel av 2006 års medlemsavgift senast 30.6.2006 vara inbetald per full månad mellan medlemsanslutningsdagen och juli 2006.

Röstberättigade och valbara inom studerandekvoten är de medlemmar som har antagits till en medlemsförening före utgången av juni 2006.

Rösträtten kan kontrolleras i vallängden, som 1.– 8.8.2006 hålls framlagd på Juristförbundets kansli. Den exakta tidpunkten för framläggningen bestäms av valnämnden och meddelas i Juristnytt. Kontrollen av vallängden kan också göras per telefon, (09) 8561 0300. Anmärkningar rörande vallängden skall framföras till valnämnden inom en vecka efter framläggningstidens utgång, senast 15.8.2006.

KANDIDATNOMINERING

Inom vardera kvoten kan kandidater uppställas av respektive medlemsföreningar och av de valmansföreningar som har bildats av de till respektive kvot hörande medlemmarna. Varje röstberättigad medlem kan nomineras till kandidat. En medlem får ställa upp som kandidat för endast en valmansförening eller medlemsförening och han får inte vara undertecknare i sin egen valmansförening.

Medlemsföreningarna

En medlemsförening i förbundet får nominera flera kandidater. Både när det gäller en förenings kandidatlista och ett valförbund är emellertid det största möjliga antalet kandidater inom kvoten för utexaminerade dock 80 och inom kvoten för studerande l2.

Valmansföreningar

En valmansförening kan nominera endast en kandidat. Nomineringen sker så att minst tre röstberättigade medlemmar ställer upp en namngiven person som kandidat genom att bilda en valmansförening för denne. En medlem får höra till endast en valmansförening.

PERSONUPPGIFTER OM KANDIDATEN SAMT DENNES SAMTYCKE

En kandidatlista och avtalet om att bilda en valmansförening, vilket samtidigt är valmansföreningens kandidatlista, skall uppta kandidatens för- och tillnamn, yrke, titel eller befattning och hans hemort.

Medlemsföreningen skall, i likhet med dem som har bildat en valmansförening, förvissa sig om att den som nomineras samtycker till ett eventuellt delegationsuppdrag. En försäkran om detta skall antecknas på medlemsföreningens kandidatlista och på avtalet om att bilda valmansföreningen. Försäkran behöver inte vara undertecknad av kandidaten.

VALOMBUDSMÄN

En medlemsförening och en valmansförening skall ha en valombudsman som är en röstberättigad medlem. En nominerad kandidat kan inte vara valombudsman.

Flera medlemsföreningar kan däremot ha en gemensam ombudsman. Också ett valförbund och ett valblock skall ha en egen valombudsman, som kan vara densamme som ombudsmannen för en valmansförening, en medlemsförening eller ett valförbund som hör till det.

HUR VALFÖRBUND OCH VALBLOCK BILDAS

Medlemsföreningarna eller valmansföreningarna kan gå samman i ett valförbund. De skall ingå ett skriftligt valförbundsavtal som undertecknas av medlems-föreningarnas och valmansföreningarnas valombudsmän.

Valförbunden, medlemsföreningarna och valmansföreningarna kan sinsemellan bilda ett valblock. Ett skriftligt avtal skall ingås om saken. Avtalet undertecknas av valförbundens, medlemsföreningarnas och valmansföreningarnas valombudsmän.

Ett valförbund består av

• en medlemsförening

• en medlemsförening + en medlemsförening (eller flera)
• en valmansförening + en valmansförening (eller flera)
• en medlemsförening + en valmansförening (eller flera)

Ett valblock består av
•ett valförbund + ett valförbund (eller flera)
•ett valförbund + en valmansförening (eller flera)
• ett valförbund + en medlemsförening (eller flera)

Benämning

På en valmansförenings kandidatlista får antecknas en benämning som hänvisar till någon gruppering som bildas av förbundsmedlemmar. Varje valförbund och valblock skall ha sina egna benämningar som nämns i meddelandena och avtalen i det skede då de bildas. Benämningarna skall klart skilja sig från varandra. Om godkännandet av dem beslutar valnämnden, som vid behov också kan låta vissa grupperingar byta ut sina benämningar.

INSÄNDANDE AV HANDLINGARNA TILL VALNÄMNDEN

De handlingar som gäller medlemsföreningarnas och valmansföreningarnas kandidatlistor, valförbunden och valblocken skall vara Juristförbundets kansli tillhanda senast fredagen 25.8.2006 klockan l2.00. Kansliets adress är Nylandsgatan 4-6 B, 00120 Helsingfors.

Sänd gärna in handlingarna så långt före nämnda tidpunkt, att det finns tid att rätta eventuella fel.

SAMMANSTÄLLNING AV KANDIDATLISTORNA

Valnämnden kontrollerar handlingarna och godkänner för intagning i sammanställningen de kandidatlistor, valförbund och valblock, för vilka korrekt upprättade handlingar har inkommit i tid.

Sammanställningen av kandidatlistorna publiceras i Juristnytt i septemper 2006. Sammanställningen sänds också till varje röstberättigad.

RÖSTNINGEN

Valnämnden sänder senast onsdagen 27.9.2006 till varje röstberättigad medlem ett brev med en röstsedel, en sammanställning av kandidatlistorna, ett valkuvert med följebrev och ett returkuvert. Medlemmarna kan dessutom särskilt beställa dessa från förbundskansliet.

En medlem utövar sin rösträtt genom att på röstsedeln anteckna kandidatens nummer. Andra anteckningar får inte göras på röstsedeln. Röstsedeln läggs i valkuvertet, valkuvertet jämte det undertecknade följebrevet läggs i returkuvertet som slutes.

Röstaren skall lämna sin röstsedel till posten senast 26.10.2006 eller returnera röstsedeln till förbundets kansli senast måndagen 30.10.2006 klockan 12.00.

Röstsedeln kan också överlämnas till valnämnden personligen eller genom bud. Den anses i så fall ha anlänt i det ögonblick den överlämnas till en medlem av valnämnden eller till ett biträde som valnämnden har utsett.

HUR VALRESULTATET RÄKNAS UT

Kandidaterna inom ett och samma valförbund skall ställas i den ordningsföljd som deras röstetal anger. Den kandidat som har fått de flesta rösterna inom förbundet tilldelas som jämförelsetal valförbundets sammanlagda röstetal, den som har fått näst mest röster tilldelas hälften därav, den som har fått tredje mest en tredjedel osv. Jämförelsetalet för en kandidat som inte hör till något valförbund är hans personliga röstetal.

Inom varje valblock ställs kandidaterna i den ordningsföljd som anges av deras på ovan nämnt sätt tilldelade jämförelsetal. Därefter tilldelas den förste kandidaten som slutligt jämförelsetal valblockets sammanlagda röstetal, den andre i ordningen hälften därav, den tredje en tredjedel osv.

Om det när ordningsföljden mellan kandidaterna skall fastställas visar sig att någon eller flera har fått samma röstetal eller jämförelsetal, avgör lotten. Samtliga kandidater ställs därefter i den ordningsföljd som de slutgiltiga jämförelsetalen anger och till delegationen väljs, börjande från den som tilldelats det högsta jämförelsetalet, sammanlagt 40 medlemmar inom kvoten för examinerade och 4 medlemmar inom kvoten för studerande. Delegationens suppleanter väljs i motsvarande ordningsföljd av de kandidater som inte blivit nominerade, som hör till ett valblock, valförbund eller en medlemsförening som står utanför dessa.

Valnämnden kommer att underrätta medlemsföreningarnas kontaktpersoner och de valda om valens resultat. Det officiella valresultatet publiceras efter att det fastställts på förbundets internet-sidor och i Juristnytt december 2006.