Välittäjien vastuuvapauden rajoja tarkennetaan

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut viime aikoina useita ennakkoratkaisuja, jotka koskevat verkossa toimivien palvelun tarjoajien vastuuta suhteessa palveluun tallennettuihin tietoihin. Vastuuvapauden rajoja on testattu muun muassa Googlen AdWords-palveluun ja tekijänoikeusjärjestö SABAMin vaatimukseen ottaa käyttöön yleinen suodatusjärjestelmä.

Sähkökauppadirektiivin mukaan Internetissä toimivat palveluntarjoajat voivat saada vastuuvapauden. Sen perusedellytys on, että välittäjän toiminta on luonteeltaan teknistä eikä hän itse osallistu lainvastaisen sisällön tuottamiseen. Erityisesti on todettu, että toiminnan tulee olla luonteeltaan puhtaasti teknistä, automaattista ja passiivista, jolloin palvelun tarjoaja ei tunne siirrettäviä tai tallennettavia tietoja eikä valvo niitä.

Vastuuvapauden edellytykset on määritelty eri tavalla koskien kolmea erityyppistä toimintaa:

1) käsiteltäessä tietoa tiedonsiirto- ja verkkoyhteyspalveluissa,
2) tallennettaessa tietoa välimuistiin ja
3) tieto tallennuspalveluissa.

Näistä kolmesta vastuuvapauden muodosta viimeisin on ollut tuoreiden ennakkotapausten kohteena. Kyse on siis tilanteesta, jossa palvelun tarjoaminen käsittää asiakkaan toimittamien tietojen tallentamisen palvelun tarjoajan toimesta. Voidaan puhua myös säilytyksestä eli hostingista. Tallennuspalvelun tarjoajan vastuuvapauden edellytyksenä on, että hänellä ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai tiedoista eikä hänen tiedossaan ole vahingonkorvausvaatimuksen osalta sellaisia tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä, tai hän viipymättä poistaa kyseiset tiedot tai estää niihin pääsyn tiedon saatuaan.

Vastuuvapaus ja Google

Googlea koskeva ennakkoratkaisu koski sitä, voidaanko katsoa, että Google tarjotessaan maksullista AdWords-palvelua toimii sähkökauppadirektiivin tarkoittamana tallennuspalvelun tarjoajana. Tällöin vastuuta palvelussa käytetyistä tavaramerkkioikeudellisesti suojatuista avainsanoista ei voisi syntyä ennen kuin tavaramerkin haltija on ilmoittanut Googlelle, että mainostaja käyttää hänen merkkiään lainvastaisella tavalla. Tuomioistuin totesi, että vastuuvapautta sovelletaan Googlen tarjoamaan palveluun edellyttäen, että sillä ei ole sellaista aktiivista roolia, jonka vuoksi se tuntisi tallennetut tiedot tai valvoisi niitä. Jos Googlella ei ole tällaista roolia, se voi olla vastuussa mainostajan pyynnöstä tallentamistaan tiedoista vain, jos se ei ole viipymättä poistanut näitä tietoja tai estänyt niihin pääsyä saatuaan tiedon niiden tai kyseisen mainostajan toiminnan laittomuudesta.

Kaikkien tietojen suodattaminen?

Tuorein ennakkoratkaisu koski Internetissä toimivaa sosiaalisen verkon alustaa tarjoa­vaa Netlogia. Ennakkoratkaisukysymys koski sitä, voiko tuomioistuin määrätä hosting-palvelun tarjoajalle velvollisuuden ottaa käyttöön suodatusjärjestelmä, jolla estettäisiin tekijänoikeutta loukkaavien tiedostojen saattaminen yleisön saataville. Suodatusjärjestelmä olisi koskenut kaikkia palvelun käyttäjien palvelimille lataamia tietoja ja sitä olisi käytetty etukäteen. Palveluntarjoaja olisi vastannut järjestelmän kustannuksista eikä suodatukselle olisi ollut ajallista rajoitusta.

Oikeus katsoi, että vaikka tekijänoikeudet saavat suojaa perusoikeutena, tulee niiden suojaamiseksi valittujen toimenpiteiden olla oikeasuhtaisia. Vaaditut toimenpiteet eivät saa loukata muita perusoikeuksia. Estovaatimuksen toteuttaminen olisi merkinnyt huomattavaa puuttumista hosting-palveluntarjoajan elinkeinovapauteen, käyttäjien henkilötietojen suojaan ja vapauteen vastaanottaa ja levittää tietoja. Lopputulokseksi tuli, että perusoikeudet estivät tällaisen suodatusjärjestelmän käyttöön oton.

Minna Aalto-Setälä
Lakimies, Benjon Oy.