Velaton uusi alku

Yksityishenkilön velkajärjestely näyttäisi olevan kohtuullisen hyvä keino vakavien velkaongelmien ratkaisemiseen. Valtaosa velallisista saa järjestelystä pysyvää apua talous- ja velkatilanteen hallintaan. Velkajärjestelyn ongelmat liittyvät velallisten näkökulmasta toimeentulon niukkuuteen maksuohjelman aikana, järjestelmän joustamattomuuteen ja lisäsuoritusvelvollisuuteen tulojen muuttuessa ohjelman aikana. Huolestuttavaa on, että osalla velkajärjestelyn suorittaneista talous ajautuu uuteen kriisiin pian maksuohjelman päättymisen jälkeen. Joka seitsemäs velkajärjestelyn läpikäynyt henkilö oli saanut uusia maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisteriin kahden vuoden kuluessa velkajärjestelyn päättymisestä.

Tutkimustiedot käyvät ilmi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuoreesta julkaisusta Valkama, Elisa: Velaton uusi alku? – Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen. Tutkimuksen tiedot perustuvat velkajärjestelyn suorittaneille velallisille kesällä 2010 suunnattuun kyselyyn (n = 240) sekä Suomen Asiakastiedon luottotietorekisterin maksuhäiriötietoihin.

Velkajärjestelyn läpikäyneillä heikko maksukyky

Kyselyyn vastanneista velallisista yli 40 prosentille oli vahvistettu niin sanottu nollaohjelma eli he eivät kyenneet lyhentämään velkojaan lainkaan velkajärjestelyn maksuohjelman aikana. Velkajärjestelyn alkaessa velallisilla oli velkaa keskimäärin 43 000 euroa.

Velkajärjestelyvelallisten maksuvara on kaikkiaan heikentynyt 2000-luvulla ja
nykyään yhä useampi velallinen saa koko velkamääränsä anteeksi.
On merkille pantavaa, että ainoastaan neljä kymmenestä (43 %) velallisesta oli tehnyt palkkatyötä velkajärjestelyn aikana. Enemmistöllä pääasialliset tulot järjestelyn aikana muodostuivat erilaisista sosiaali- ja työttömyysetuuksista sekä eläkkeistä. 

Toimeentulovaikeudet yleisiä

Velkajärjestelyn läpikäyneistä 70 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän taloustilanteensa maksuohjelman aikana oli ollut heikko tai erittäin heikko.
Toimeentulo oli heikointa työttömien ja eläkeläisten keskuudessa. Vaikeuksia selviytyä maksuohjelmasta kokivat myös velalliset, joilla oli jäänyt järjestelyn ulkopuolelle velkoja. Tiukasta taloudenpidosta huolimatta ainoastaan joka kymmenes ilmoitti jättäneensä maksuohjelman aikana laskuja maksamatta.

Kohtuulliseksi toimeentuloaan maksuohjelman aikana arvioivat velalliset, jotka olivat tehneet velkajärjestelyn aikana ylimääräistä työtä. Ylimääräisistä tuloista johtuen he olivat myös maksaneet velkojille lisäsuorituksia. Kaikista velkajärjestelyn läpikäyneistä joka viides oli maksanut lisätilityksiä maksuohjelmansa aikana.

Järjestelystä apua valtaosalle

Lähes 80 prosenttia velallisista arvioi, että velkajärjestelystä oli ollut apua heidän talous- ja velkatilanteensa korjaamisessa.

Tyytymättömimpiä velkajärjestelyyn olivat entiset yrittäjät sekä velalliset, jotka olivat joutuneet maksamaan lisäsuorituksia. Moni entinen yrittäjä olisi vielä halunnut jatkaa yritystoimintaa, mutta siihen ei heidän mielestään annettu järjestelyssä mahdollisuutta.

Joka neljäs velkaantuu uudelleen

Uudelleen velkaantuneiden osuus velkajärjestelyvelallisista on kohtuullisen suuri. Noin 25 prosenttia velallisista oli ottanut uutta velkaa noin vuoden kuluessa maksuohjelman päättymisestä. Nämä velat koostuivat pääosin kulutusluotoista, mutta velkaa oli otettu myös asuntoon ja autoon.

Uutta velkaa maksuohjelman jälkeen ottaneet arvioivat nykyisen velkatilanteen olevan kohtuullisen hyvin hallinnassa. Kuitenkin velkajärjestelyn suorittaneista peräti 15 prosentilla oli uusia maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisterissä kaksi vuotta järjestelyn päättymisen jälkeen. Velkajärjestelyn päättäneissä maksuhäiriöllisten osuus on kaksinkertainen verrattuna vastaavaan osuuteen kaikilla täysi-ikäisillä.

 

Fakta

Tuomioistuimen vahvistamassa velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan 3–5 vuoden pituinen maksuohjelma, jonka suoritettuaan hän vapautuu loppujen velkajärjestelyn piiriin kuuluneiden velkojen maksanisesta. Velkajärjestelyn tavoitteena on vapauttaa velallinen ylivoimaisesta velkavastuusta kohtuullisessa ajassa. Järjestely on tarkoitettu tilanteisiin, joissa henkilö on pysyvästi maksukyvytön. Velkajärjestelyn avulla pyritään korjaamaan velkaongelma kokonaisuudessaan ja auttamaan velallinen ”uuteen alkuun” (fresh start). Velkojen järjestelyllä pyritään myös ennaltaehkäisemään sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä. Velkajärjestelyn tulisi olla viimeinen vaihtoehto velkatilanteen ratkaisemiseen, kun muut keinot on käytetty.