Viittomakielisten oikeuksista

Oikeusministeriön työryhmän mielestä viittomakielisten palveluiden järjestämisessä tarvitaan hallinnonalat ylittävää yhteistyötä viittomakielisten oikeuksien toteuttamiseksi. Lainsäädännön tasolla viittomakielisten asema on parantunut, mutta käytännössä uudistusten toimeenpano ei aina ole toteutunut odotetusti.

Viittomakielisen opetuksen ja päivähoidon saaminen vaihtelee alueellisesti ja kouluittain. Mahdollisiksi parannuskeinoiksi työryhmä ehdottaa etäopetusta ja kiertävien opettajien käyttöä.

Myös tulkkien alueellisessa saatavuudessa ja laadussa on eroja. Lisäksi viranomaisten tiedottamista viittomakielisille tulisi kehittää.  

Viittomakieltä käyttäviä kuuroja tai huonokuuloisia on Suomessa
4 000–5 000.