Yksityissektorin keskimääräinen kokonaispalkka 5 393 euroa

Yksityissektorin keskimääräinen kokonaispalkka 5 393 euroa

Lakimiesliitto selvittää vuosittain yksityisellä sektorilla toimivien jäsentensä palkkausta, työaikoja ja muita edunvalvonnan kannalta tärkeitä asioita. Asianajotoimistoissa työskentelevistä ainoastaan ryhmä “ei osakkaat” on mukana tutkimuksessa. Uusi kysely tehtiin vuoden 2005 lokakuulta.

Piirros Getty Images

Kyselylomake lähetettiin kaikkiaan 3 104:lle liiton jäsenrekisterin tietojen mukaan yksityisellä sektorilla työskentelevälle lakimiehelle. Jäsenillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn myös liiton internetsivujen kautta sähköisellä lomakkeella.

Taulukoissa ja kuvioissa on yleisimmin käytetty tilastollisina tunnuslukuina ns. fraktiileja, joita ovat F10, F50 (mediaani), F90 arvot, sekä palkkojen aritmeettista keskiarvoa. Esimerkiksi kun jonkin ryhmän vastaajien tiedot asetetaan palkan suuruuden mukaan järjestykseen, niin alle F90 palkkaa ansaitsevia on 90 prosenttia ja enemmän ansaitsevia 10 prosenttia ryhmästä. Mediaani (F50) palkkaa vähemmän ja enemmän ansaitsevia on yhtä paljon.

Tässä raportissa tarkastellaan kokonaispalkkaa. Se on lokakuun 2005 kiinteä kuukausipalkka lisättynä päätoimeen liittyvillä rahallisilla eduilla, ylityökorvauksilla ja luontoisetujen verotusarvoilla. Erillisellä kysymyksellä selvitettiin tulospalkkauksen piirissä oloa ja tulospalkkauksen määrää. Näin saatiin laskettua myös tulospalkkioilla lisätty kokonaispalkka. Myös sivutuloja tiedusteltiin lokakuussa 2005.

Kokonaispalkka 5 393 euroa

Keskimääräinen kokonaispalkka oli selvityksen mukaan 5 393 euroa ja verotuksen jälkeinen nettopalkka 2 876 euroa lokakuussa 2005. Ylityö tai vastaavat korvaukset olivat vain 0,3 ja luontoisetujen verotusarvo 3,7 prosenttia kokonaispalkasta.

Tulosten mukaan keskimääräinen tulospalkkio kuukaudessa oli 354 euroa eli 6,6 prosenttia kokonaispalkasta.

Tulospalkkauksen piiriin kuului 48 prosenttia lakimiehistä ja heistä 79 prosenttia sai tulospalkkioita. Saajilla palkkiot olivat keskimäärin 12 prosenttia vuoden 2005 vuosiansioista. Yksi kymmenestä sai tulospalkkioita yli 20 prosenttia vuosiansioistaan.

Keskimääräinen kokonaispalkka tulospalkkioineen oli 5 747 euroa. Nousu edellisestä vuodesta oli 6,6 prosenttia.

Kokemusvuodet on määritelty vuoden 2005 ja valmistumisvuoden välisenä erotuksena. Vastavalmistuneiden alkupalkka oli keskimäärin 2 828 euroa.

Verot veivät 46 prosenttia kokonaispalkasta

Kaikki kokonaispalkkansa ilmoittaneet vastaajat eivät olleet ilmoittaneet nettopalkkaansa ja usein kohta täytettiin selvästi arviovaraisesti, jolloin veroprosentti oli epärealistinen. Tulokset kuvaavat kuitenkin varsin hyvin ennakonpidätyksen jälkeistä nettopalkkaa, joka nykyisin useimmilla palkansaajilla vastaa hyvin lopullista verotusta.

Lakimiesten keskimääräinen nettopalkka oli 2 876 euroa ja veroprosentti 46.

Vastavalmistuneiden lakimiesten veroprosentti oli 32 ja yli 30 vuotta sitten valmistuneiden 54.

Työajat pysyneet edellisen vuoden tasolla

Yksityisen sektorin lakimiesten työajan selvittäminen on varsin hankalaa, sillä useat vastaajat eivät ilmoittaneet työaikaansa ollenkaan tai merkitsivät sen selvästi vain “noin arviona”. Vastaajilta tiedusteltiin sovittua säännöllistä ja todellista keskimääräistä viikkotyöaikaa ja viikoittaisten ylituntien keskimäärää lokakuussa 2005. Erikseen kysyttiin vielä ylitöiden määrän muutosta vuodesta 2004.

Sovittu työaika oli kaikilla toimialoilla 38 tuntia viikossa. Todellinen työaika oli keskimäärin 44 tuntia. Joka kymmenes lakimies teki töitä 50 tuntia viikossa tai sitä enemmän. Sovittu ja todellinen työaika pysyivät viimevuotisella tasolla, samoin yli 50 tuntia viikossa tekevien määrä.

Yksityisellä sektorilla työskentelevistä lakimiehistä 79 prosenttia ilmoitti tekevänsä ylitöitä ja heillä oli ylitöitä keskimäärin 7 tuntia viikossa.

Ylityöt korvattiin täysin 7 prosentille ja osittain 5 prosentille lakimiehistä (vastaajaa pyydettiin ilmoittamaan mahdollinen korvaustapa, vaikkei hän tekisikään ylitöitä). Järjestö-, konsultti ja tilintarkastussektorilla ylityöt korvattiin selvästi paremmin kuin muille.

Lakimiehistä 13 prosenttia ilmoitti, että ylityöt on mahdollista säästää ns. työaikapankkiin. Vastaajista 74 prosenttia ilmoitti, ettei ylitöitä korvata. Ylityöt olivat lisääntyneet selvästi tai jonkin verran kolmannella osalla ja pysyneet ennallaan puolella vastanneista.

Määräaikaisuus edellisen vuoden tasolla

Vuoden 2005 lokakuussa vain 5 prosenttia yksityisen sektorin lakimiehistä oli määräaikaisessa työsuhteessa. Alle 30-vuotiaista naisista määräaikaisessa työsuhteessa olevien osuus oli 16 prosenttia (viime vuonna 13 %) ja miehillä vastaava osuus oli 10 prosenttia, (edellisenä vuonna 21 %).

Palkat kehittyivät suotuisasti

Keskimääräinen kokonaiskuukausipalkka nousi viime vuodesta 4,4 prosenttia. Se oli selvästi enemmän kuin maaliskuuhun 2005 ajoittuneen tulopoliittisen ratkaisun mukaiset korotukset (yleiskorotus 1,9 % ja liittoerä 0,6 %). Kaikkien palkansaajien ansiot nousivat vastaavana ajanjaksona 3,5 prosenttia.

Koska kuluttajahintaindeksi nousi vain 0,8 prosenttia, niin keskipalkka nousi reaalisesti 3,6 prosenttia. Kokonaispalkka tulospalkkioineen nousi 6,7 prosenttia ja keskimääräinen nettopalkka 3,2 prosenttia.

Kuviossa on esitetty nimellisen ja vuoden 1979 rahassa lasketun kokonaiskeskipalkan kehitys 1979–2005 markoissa. Reaalinen keskipalkka laski vuoteen 1988 asti, jonka jälkeen se nousi muutamassa vuodessa yli alkuhetken tason. 1990-luvun alun laman myötä reaalipalkka laski aina vuoteen 1994 asti, jonka jälkeen palkkakehitys on selvästi parantunut.