Yksityissektorin lakimiesten ääni kuuluu Akavassakin

Akavan strategiassa on määritelty Akavan missio: menestystä ja turvaa yhdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että Akava, akavalaiset neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä sen eteen, että yksittäinen akavalainen menestyy ja saa turvan työelämän karikoiden varalta. Mikään mainituista tahoista ei yksin pysty huolehtimaan akavalaisten eduista, vaan tähän työhön tarvitaan kaikkien panosta. Akava-yhteisössä eri toimijoiden roolit on määritelty niin, että edunvalvonta on mahdollisimman kattavaa ja tehokasta, eikä turhia päällekkäisyyksiä ole.

Akavan jäsenjärjestöjen tehtävänä on omaa jäsenistöään koskevat asiat kuten ammatillinen ja muu edunvalvonta, jäsenpalvelut, järjestövalmiuden ylläpito sekä neuvottelu- ja sopimustoiminta yhdessä neuvottelujärjestöjen kanssa. Keskusjärjestö Akava huolehtii kaikille yhteisestä edunvalvonnasta. Tähän kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainvälinen edunvalvonta sekä yleinen ammattijärjestötoiminnan edistäminen. Aiemmin keskusjärjestön tärkeimpiä tehtäviä oli neuvotella tulopoliittisesta sopimuksesta. Siinä sovittiin monista työelämän uudistuksista. Nyt tulopoliittisten sopimusten tulevaisuus on avoinna, vaikka koordinaatiota edelleen tarvitaan. Siksi muunlainen lainsäädäntöön vaikuttaminen on entistä tärkeämpää.

Jäsenjärjestöt muodostavat Akavan ja määrittelevät sen toimintalinjan ja toiminnan sisällön. Keskusjärjestön linjaukset heijastelevat jäsenjärjestöjen linjauksia. Siksi jäsenjärjestöjen kuten Suomen Lakimiesliiton on tärkeää tuoda keskusjärjestölle tietoja oman jäsenistönsä työoloista ja niihin liittyvistä toiveista, näkemyksistä ja ongelmista. Mitä paremmin liitto pystyy tämän tehtävänsä hoitamaan, sitä paremmin keskusjärjestö pystyy hoitamaan akavalaisten edunvalvontaa.

Jäsenliitoilla on monenlaisia keinoja vaikuttaa keskusjärjestön linjauksiin. Liittojen edustajat voivat olla Akavan hallituksessa ja toimikunnissa. Toimikuntia on esimerkiksi työelämän, sosiaalipoliittinen, koulutuspoliittinen ja elinkeinopoliittinen toimikunta. Tämän lisäksi Akava pyytää lausuntoja liitoilta Akavan linja-asiakirjojen valmistelusta, lausunnolle tulevista lainsäädäntöhankkeista ja asioista, joita valmistellaan kolmikantaisesti eri ministeriöissä. Luonnollisesti myös suorat yhteydet liitoissa työskentelevien asiamiesten ja keskusjärjestön henkilökunnan kanssa ovat tärkeitä vaikuttamiskanavia. Nämä kaikki yhteydet toimivat hyvin Suomen Lakimiesliiton ja Akavan välillä; Lakimiesliitolla on hyvä edustus Akavan toimielimissä hallitus mukaan lukien, Lakimiesliitto ottaa aktiivisesti kantaa Akavan lausuntopyytöihin ja suoratkin yhteydet toimistojen henkilöstön välillä ovat kunnossa.

Yksityissektorin valiokunnan tehtävä on varmistaa, että yksityisen sektorin lakimiesten ääni kuuluu sekä Suomen Lakimiesliiton että Akavan linjauksissa. Työmarkkinakysymysten ja niihin kytkeytyvien lainsäädäntöhankkeiden seuranta ja niihin vaikuttaminen on yksi yksityissektorin valiokunnan merkittävimmistä tehtävistä. Tehtävä on erittäin haastava ja kenttä laaja. Tämän vuoden aikanakin valiokunta on ehtinyt käsitellä lukuisia lainsäädäntöhankkeita, joista Lakimiesliitto on antanut lausunnon joko Akavalle tai suoraan jollekin ministeriölle. Lainsäädäntöhankkeiden lisäksi valiokunta on ottanut kantaa muun muassa Akavan hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun.

Yksityissektorin valiokunnan kokoonpano on kattava koostuen eri toimialoilla työskentelevistä lakimiehistä. Tällä hetkellä valiokunnan jäsenet edustavat asianajo- ja lakiasiainsektoria, pankki- ja vakuutussektoria, teollisuutta ja järjestösektoria. Kattavuutensa ansiosta valiokunnan näkemyksissä tulee hyvin esille yksityissektorin lakimiesten laaja kirjo. Linjausten tueksi tarvitaan kuitenkin muutakin tietoa Lakimiesliiton jäsenkunnasta, sen palkoista ja työoloista. Tässä apuna ovat valiokunnan toteuttamat vuotuiset palkkatutkimukset, jotka antavat ajantasaista tietoa lakimieskunnan ansiokehityksestä, sekä useat muut tutkimukset, joita valiokunta toteuttaa yhdessä liiton muiden toimielinten kanssa. Tutkimuksista saatava tieto on ensiarvoisen tärkeää oikeanlaisten linjausten ja näkemysten muodostamisessa. Siksi valiokunta toivoo, että jatkossakin mahdollisimman monet vastaavat lähettyihin kyselyihin. Vain näin valiokunta saa käyttöönsä oikeat faktat ja kaikkien näkemykset ja kokemukset. Oikeiden tietojen avulla valiokunta voi tehokkaasti vaikuttaa sekä Lakimiesliiton että Akavan linjausten muodostumiseen ja näin saada yksityisen sektorin lakimiesten äänen kuuluviin.

Varatuomari Jaana Meklin on Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan jäsen.