Ylempien toimihenkilöiden palkkatutkimus 2011

Akavalaiset yksityissektorin järjestöt eli YTN-liitot kokoavat vuosittain omien palkkatutkimustensa tulokset yhteiseen tietoaineistoon. Vuoden 2011 loppusyksystä kerätyt tiedot on saatu 13 liiton yksityisellä sektorilla kokopäivätoimisina työskenteleviltä, palkansaaja-asemassa olevilta jäseniltä.

Määräaikaisia suhteellisen vähän

YTN-liittojen eli Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestöjen kaikista vastaajista runsaat 4 % oli määräaikaisessa työsuhteessa. Selkeän poikkeuksen tästä kohtuullisen alhaisesta prosenttiluvusta teki järjestösektori, jolla peräti 17 % ilmoitti toimivansa määräaikaisessa työsuhteessa. Kaikkiaan kuitenkin määräaikaisten osuutta voidaan pitää suhteellisen pienenä.

Myös yksityisen sektorin lakimiehillä määräaikaiset työsuhteet olivat harvinaisia. Vuoden 2011 lokakuussa vain 5 % Lakimiesliiton palkkatutkimukseen vastanneista työskenteli määräaikaisena. Mutta myös lakimiehillä toimialoittain tarkasteltuna on eniten määräaikaisia toimia järjestöissä.

Akavalaisten palkkaus

Yhteinen käytettävissä oleva tietoaineisto antaa eräänlaisen poikkileikkauksen akavalaisten palkkauksesta.

Tutkimuksissa kysyttiin liittojen jäsenten omaa arviota palkan muutoksesta edelliseen vuoteen verrattuna. Palkka oli noussut 74 %:lla ja 18 %:lla ansiot olivat pysyneet ennallaan – 3 % ilmoitti palkkansa laskeneen. Henkilöillä, joilla palkka oli noussut, palkan nousun mediaani oli 200 euroa.

Lakimiehistä 75 % vastasi palkka­tasonsa nousseen vuoden 2010 lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun. Mediaanikorotus lakimiehilläkin oli 200 euroa. Yksityissektorin lakimiehistä 17 %:lla ilmoituksensa mukaan palkka oli pysynyt ennallaan vuodentakaisesta ja 2 %:lla palkka oli laskenut.

Kaikista YTN-liittojen niistä vastaajista, joilla palkka oli muuttunut, ilmoitti 64 % saaneensa yleiskorotuksen eli työmarkkinasopimuksessa taatun kaikkien palkkoja koskevan palkankorotuksen. Meriittikorotuksen eli henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän korotuksen saaneiden osuus oli puolestaan 23 %.

Lakimiesliiton palkkatutkimuksen mukaan 49 % lakimiehistä sai työmarkkinasopimuksen mukaisen yleiskorotuksen ja meriitillä palkittiin 37 % lakimiesvastaajista.

Kaikkien YTN-liittojen vastaajien palkkahajonta F10- ja F90-luvuilla kuvattuna oli 4 250 euroa. F10-luku oli 2 750 euroa kuukaudessa ja F90 puolestaan 7 000 euroa kuukaudessa. Luvut kuvaavat siis aluetta, jolle 80 % tarkasteltavasta ryhmästä sijoittuu. Lakimiehillä mainitun palkkahajonnan suuruus oli 5 300 euroa – raja-arvot olivat 3 700 euroa (F10) ja 9 000 euroa (F90).

Tulospalkkaus

Lähes 60 % sekä kaikista YTN-liittojen vastaajista että myös lakimiesten ryhmässä ilmoitti kuuluvansa tulospalkkauksen piiriin. Suhteellisesti useimmin koko ­vastaajajoukosta tulospalkkauksessa olivat vakuutusalalla työskentelevät, kun taas lakimiehistä teollisuudessa toimivat olivat yleisimmin tulospalkkauksen piirissä.

Asemataso ja yrityskoko heijastuvat selkeästi tulospalkkauskysymyksissä. Tulos­palkkauksen käyttö on tavallisinta suurissa yrityksissä ja organisaatiohierarkian ylimmillä tasoilla.

Työttömyyskin tuttua akavalaisille

Pääsääntöisesti akavalaisten työttömyysjaksot ovat olleet lyhyitä; 65 %:lla työttömyys oli kestänyt alle 6 kuukautta. Joka viides lakimiesvastaaja oli ollut työuransa aikana työttömänä 1–3 kuukauden ajan. Lakimiehistä yli vuoden ajan työttömyyttä oli kokenut vain 4 %.