Yliopiston perustehtävä: sivistyksen ja ihmisyyden majakka

Yliopiston perustehtävä: sivistyksen ja ihmisyyden majakka

Helsingin yliopistossa on vuodesta 1991 lähtien kutsuttu vuoden alumneiksi yhteiskuntamme vaikuttajahenkilöitä, jotka ovat valmistuneet Helsingin yliopistosta. Vuoden Alumni on yliopiston myönteinen suurlähettiläs. Tehtävään valitaan henkilö, joka on toiminnallaan tukenut yliopiston periaatteita ja akateemisen koulutuksen arvostusta sekä nostanut akateemista Helsingin henkeä.

Oikeustieteen kunniatohtori ja EU:n emeritus oikeusasiamies Jacob Söderman kutsuttiin 11.10. Helsingin yliopiston vuoden 2005 alumniksi. Perusteluissa mainittiin, että Söderman on toiminut ansiokkaasti suomalaisen ja eurooppalaisen oikeustieteen sekä oikeuskulttuurin hyväksi. Lisäksi hän on näkyvästi puolustanut sivistysyliopiston asemaa yhteiskunnassamme. Söderman on valittu myös Helsingin yliopiston konsistorin ensimmäiseksi ulkopuoliseksi jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 2004–2006.

Vuoden alumnit suurlähettiläinä

Aikaisemmin Helsingin yliopiston alumniviitan harteilleen saaneita juristeja ovat maaherra Hannele Pokka vuonna 1991, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg 1994 ja Tasavallan presidentti Tarja Halonen 2000.

Lakimiesuutiset kutsui heistä kaksi – Pekka Hallbergin ja Jacob Södermanin – keskustelemaan alumnitoiminnasta, yliopistojen tulevaisuudesta ja vähän juridiikastakin.

Vuoden alumnin ensimmäinen “tulikoe” on alumnikysymys. Tänä vuonna kysymys kuului: “Onko sivistysyliopistolla tulevaisuutta ?”

Vastauksessaan Söderman puolusti viime kuukausina kovastikin kritisoitua suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Yliopiston perustehtävänä on toimia suomalaisessa yhteiskunnassa sivistyksen ja ihmisyyden majakkana. Sitä suomalaisen yhteiskunnan tärkeää tehtävää ei kukaan muu voi hoitaa samalla kokemuksella, tietomäärällä eikä varsinkaan samalla sitoutuneisuudella.

Söderman on jatkanut samaa teemaa muun muassa kirjamessuilla, missä hän 27.10. keskusteli vararehtori Hannele Niemen kanssa aikamme akateemisesta hengestä ja sivistysyliopiston tulevaisuudesta.

Pekka Hallberg on puolestaan yliopiston tiedesäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on käynnistänyt tänä vuonna keskustelua julkaisemalla yhdessä Helsingin yliopiston kanslerin Kari Raivion ja kauppakorkeakoulun emerituskanslerin Aatto Prihtin kanssa selvityksen nimeltä ”Yliopistot Suomen kansallisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn rakentajina”. Sihteerinä oli OTT Raimo Siltala. Selvitys luovutettiin 17.6.2005 pääministeri Matti Vanhaselle ja opetusministeri Tuula Haataiselle.

Selvityksessä on tarkasteltu yliopistojen toimintaympäristön ja tehtävien muutosta sekä taloudellisen aseman, liikkumavaran ja opintomotivaation vahvistamista uudenlaisen taloudellisen tukijärjestelmän pohjalta.

– Tämä selvitys on eräänlaista kansalaisaktivismia, yliopiston ja alumnin yhteistyötä parhaimmillaan. Tarve nousi huolesta, että taloudellinen liikkumavara vähenee. Ongelmia ovat perusrahoituksen niukkuus ja autonomian puute. Vähäisetkin uudistusehdotukset ovat törmänneet kiistoihin. Ilman kokoavaa näkemystä ja ymmärtämättä kilpailun kiristymistä dynaaminen yliopistolaitos kuihtuu.

Valtio ei saa vetäytyä velvollisuuksistaan

Jacob Söderman sanoo uskovansa vakaasti siihen, että Suomen menestyminen kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa perustuu pääosin viisaaseen sivistyspoliittiseen linjanvalintaan, jonka seurauksena on haluttu jakaa sivistystä kansalle kattavan peruskoulujärjestelmän ja yliopistoverkoston kautta.

– Pienelle kansalle on tärkeää, että jokainen lahjakkuus saadaan koulutuksen piiriin hyödyntämään yhteiskuntaa siitä riippumatta, missä päin maata ja millaiseen perheeseen lapsi syntyy. Suomen kansainvälinen menestys koulutuksen saralla johtuu pitkälti kunnianhimoisesta peruskoulujärjestelmästämme. Sen avulla pienen maan kaikki lapset, asuivatpa he missä tahansa, saavat osallistua hyvään koulutukseen. Näen alueelliset yliopistomme saman ajatuksen loogisena seurauksena. Söderman korostaa.

Molemmille keskustelijoille on yliopistojen rahoituksen suhteen epäselvää, miten valtioneuvoston keväinen kehyspäätös pitää ymmärtää.

– Onko esimerkiksi niin, että pieni vaikutusvaltainen joukko on jo päättänyt, että veroja kevennetään jatkuvasti luovuttaen näin enenevästi perinteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä markkinoiden hoidettavaksi? Perinteiselle pohjoismaiselle yliopistolle, jonka perusturvana on julkinen rahoitus, tämä tietäisi suuria ongelmia, Söderman toteaa huolestuneena.

– Olen täysin samaa mieltä. Yliopistojen perusrahoituksen on jatkossakin perustuttava valtion budjettirahoitukseen pääpiirteissään nykyisen mallin mukaisesti. Julkisen rahoituksen osuus on viime vuosina laskenut. Tutkimus- ja kehitystyö on entistä lyhytjänteisempää. Muun rahoituksen osuus on lisääntynyt, mutta sekin kierrätetään budjetin kautta. Byrokratiaa on ihan tarpeeksi. Työryhmämme esitti yhtenä uudistuksena mallia, jossa perusrahoitus voitaisiin kytkeä osaksi lukukausimaksuihin. Opiskelijat äänestäisivät jaloillaan. Opintosetelit olisivat vain tapa laskutoimituksiin perusrahoituksesta. Valtiontalouden ulkopuolelta tulevan tutkimusrahoituksen sääntelyä ja käyttöehtoja tulisi merkittävästi vapauttaa yliopiston muuttuneen toimintaympäristön edellyttämällä tavalla, Hallberg ehdottaa.

– Siellä, missä lisärahoitusta on saatavissa erilaisiin koulutus- ja tutkimusprojekteihin, se on hyvä asia. Jos valtio sen sijaan vetäytyy vähitellen velvollisuuksistaan yliopistojamme kohtaan, olemme mielestäni uudessa yhteiskunnassa. Olisimme tällöin siirtymässä markkinadiktatuuriin, jossa jokainen huolehtikoon itsestään ja vain itsestään ja tämä on erittäin huolestuttavaa, Söderman tähdentää.

– Senpä vuoksi mahdollinen yksityinen rahoitus tulisi kanavoida oikein. Yksityisten eli yksinomaan ei-julkisella rahalla toimivien yliopistojen perustaminen Suomeen ei olekaan tavoiteltavaa. Yliopistojen mahdollisuuksia hakea yhteistyökumppaneita ja ulkoista tutkimushankerahoitusta tulee myös tukea tiede-, tutkimus-, ja koulutuspoliittisilla ratkaisuilla, Hallberg kiteyttää.

EU ja yliopistot

Yliopistojen kehittyminen yhdentyneessä Euroopassa on molempien keskustelijoiden mukaan hyvä esimerkki tilanteesta, jossa neuvottelemalla ja yhteistyöllä on saatu aikaan erittäin hyvä tuloksia.

– Tuloksiin on päästy ilman yksityiskohtaista sääntelyä. Mielestäni on jopa erittäin hyvä, että EU:lla ei ole tällä hetkellä enempää toimivaltaa yliopistojen suhteen. Euroopan yhdentyminen on sen sijaan luonut puitteet yliopistojen tiivistyvälle yhteistyölle. Yhtenä esimerkkinä tästä on Bolognan sopimus ja siitä kehittynyt Bolognan prosessi, jonka puitteissa keskustellaan tutkintojen sisällöistä, Söderman kuvailee kansainvälistymiskehitystä.

– EU:n syrjimättömyysperiaatteesta lähtien erilaiset lukukausimaksut eri maiden kansalaisille ovat mahdollisesti syrjiviä. Tämä hoituu sillä, että lukukausimaksut ja vastaavat muut maksut peritään saman suuruisina kotimaisilta ja EU-maiden kansalaisilta. Maksujen suuntaan varmaan mennään. Olennaista on kompensoida maksut eräänlaisilla laskennallisilla opinto-oikeuksilla. Tällöin säilyisi oikeastaan nykyisenkaltainen maksuton opiskelu ainakin tavoiteajan lisättynä parilla vuodella. Raha ei olisi esteenä opiskelulle, eikä opintoaikojakaan tarvitsisi rajoittaa, Hallberg vielä pohdiskelee.

Keskustelijat kyseenalaistavat yksimielisesti nykyisen EU:n kehityksen yksityiskohtaisen sääntelyn suuntaan. Tällä hetkellä EU:n eri sektoreilla on sekä Södermanin että Hallbergin mielestä epäjohdonmukaisuutta, kun toisissa asioissa puututaan hyvinkin tarpeettomiin yksityiskohtiin.

– Hallintotuomioistuimissa on myös havaittu, että direktiivejä on usein toimeenpantu säätämällä niitä vain blankettilailla tai muutoin kritiikittömästi, jolloin uusien normien yksityiskohtainen sovittaminen omaan oikeuskulttuuriimme on jäänyt tekemättä. Löysä säädöstekniikka tuottaa konstikkaita säännöksiä ja herättää kentällä tyytymättömyyttä. EU-kehitykseen tarvitaan jäntevämpää otetta. Eurooppalaisten Eurooppa, jossa oikeudet ja velvollisuudet ymmärretään yhteisiksi, jää tällä menolla utopiaksi. Samalla se on pitkälle viety sääntely-yhteisö, Hallberg kokoaa kokemuksensa.

Kun perustuslaillisen sopimuksen hyväksyminen on kariutunut ja syventymisvaihe on lykkääntynyt, olisi syytä korostaa toissijaisuusperiaatteen, subsidiariteetin merkitystä asioiden järjestämisessä. Tässä on molempien keskustelijoiden mielestä EU:n lähiaikojen kehityksen avain.

– Meillä on Euroopassa ja myös Suomessa, erinomainen opiskeleva nuoriso. Se on aktiivista, avointa ja tekee kovasti työtä. Heistä tulisi olla ylpeitä ja heidän tulevaisuutensa suhteen luottavaisia. Meidän tulisi mahdollistaa heidän opintonsa eikä vain asettaa heille uusia rajoituksia ja kieltoja, vuoden 2005 alumni Jacob Söderman päättää keskustelun.

Alumnitoiminta on elinikäinen suhde kotiyliopistoon

Alumnitoiminnan voi kiteyttää toiminnaksi, jossa tavoitteena on luoda alumnien ja yliopiston välille molempia hyödyttävä vuorovaikutussuhde. Tässä kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa alumnit tukevat yliopiston yhteiskuntasuhteita ja varainhankintaa. Alumnien ei puolestaan tarvitse valmistuttuaan jättää kasvattajaansa, vaan heillä on mahdollisuus elinikäiseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen kotiyliopistonsa kanssa.

Alumni-sana tulee latinasta, jossa alumni merkitsee kasvattia ja suojattia. Alumni-ideologia on noin 100 vuotta sitten alkanut USA:ssa. Siellä entiset opiskelijat pitävät tiiviisti yhteyttä korkeakouluunsa, tapaavat opiskeluaikaisia tuttaviaan ja näyttelevät myös tärkeää osaa korkeakoulujen varainhankinnassa. 1900-luvun loppupuolella alumnitoiminta on siirtynyt myös Manner-Eurooppaan. Ruotsissa on 1980-luvulta lähtien harjoitettu alumnitoimintaa.

Juristeiksi valmistuvat voivat jäädä alumniksi kotiyliopistoonsa Helsingissä ja Turussa. Rovaniemellä on Artiklalla toimintaa myös senioreille. Suomen suurin alumniyhdistys on vuonna 1990 perustettu Helsingin yliopiston alumni ry. Turussa toiminta alkoi 1994. Siellä juristit perustivat 2000 oman yhdistyksen nimeltä Senilex.

Toiminta on hyvin eritasoista ja se on myös organisoitu eri tavoilla. Joillakin tiedekorkeakouluilla on alumniyhdistys ja alumnikoordinaattori ja toisilla on ainoastaan koordinaattori, joka järjestää erilaisia alumnitapahtumia.

Periaatteessa alumnitoiminta voi olla hyvinkin laajaa. Maailmanlaajuisesti on kuitenkin kiteytynyt tiettyjä yleismaailmallisia alumnitoimintoja. Käytännössä ne tarjoavat kanavan pitää yhteyttä yliopistoon ja omaan tiedekuntaan sekä opiskeluaikaisiin ystäviin.
* Jäsenedut voivat olla hyvinkin monimuotoisia: oma tietokanta, alumnitapahtumia ja vapaa-ajantoimintoja.
* Alumnitietokanta sisältää valmistuneiden yhteystiedot. Kanta voi olla avoin kaikille tai ainoastaan niille, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Luennointiverkon kautta löytyy vapaaehtoisiksi ilmoittautuneita alumneja esim. vieraileviksi luennoitsijoiksi.
* Alumnien verkkosivut on nykyisin tärkein väline pitää yhteyttä jäsenistöön sekä tiedottaa toiminnasta muillekin.
* Alumnitapahtumat tarjoavat mahdollisuuden yhteydenpitoon. Tapahtumia ovat mm klubi-illat ja kirjallisuuspiirit.
* Työelämäkonsultointi. Alumnit tulevat kertomaan entiseen opinahjoonsa esim. työelämästä ja sen vaatimuksista. Käytännössä on kyse usein pienryhmätapaamisista tai yrityskäynneistä.
* Ura- ja rekrytointipalvelut. Muun muassa mentoroinnin kautta opiskelija voi hankkia työelämäyhteyksiä ja urasuunnitelmat voivat selkiintyä.
* Stipendirahastot. Alumniyhditys kerää rahaa, jota jaetaan stipendeinä opiskelijoille.
* Vuoden alumniksi kutsutaan ansioitunut alumni.
* Oma strategia. Edellä mainituista toiminnoista kunkin korkeakoulun alumniyhdistys tekee itselleen soveltuvan yhdistelmän. Helsingin yliopiston Alumniyhdistys hyväksyi marraskuussa vuosikokouksessaan toimintansa pohjaksi strategian vuosiksi 2005–2009. Strategia löytyy sivulta: http://www.helsinki.fi/jarj/alumniyhdistys/vuosikokous_2005.htm

Lakimiesuutiset kertoo Turun yliopiston ja sen oikeustieteellisen tiedekunnan alumnitoiminnasta seuraavassa lehdessä.