Yrittäjäkin tarvitsee työttömyysturvaa

Lakimiesliitto oli mukana perustamassa Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaa, AYT:tä, joka käynnistyi 1995 alussa. Kassan nykyinen jäsenmäärä on noin 11 000. Vuonna 2010 päivärahoja maksettiin 7 prosentille jäsenistä yhteensä 5,2 milj. euroa.

Kuka on yrittäjä työttömyystwurvassa?

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan pääasiallisen toimeentulonsa yritystoiminnasta saava henkilö, joka on YEL- (tai MYEL-) vakuutusvelvollinen

henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, joissakin tapauksissa tasaomisteisen yhtiön yhtiömies) yhtiössä, jossa hänellä on vähintään 15 prosenttia tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 prosenttia äänivallasta henkilö, joka työskentelee yhtiössä, jossa hänellä tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet äänivallasta.

Yrittäjän perheenjäseneksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso, lapset ja vanhemmat.

Kassaan liittymisen ehtona on myös se, että harjoitettu yritystoiminta on laajuudeltaan olennaista, eli yrittäjä on eläkevakuuttanut itsensä lakisääteisessä järjestelmässä (YEL, MYEL, TyEL) vähintään 8 520 euron vuosityötulosta.

Milloin yrittäjä on työtön?

Työttömän yrittäjän tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi kotipaikkansa TE-toimistoon, joka antaa asiasta työvoimapoliittisen lausunnon päivärahan maksajalle (AYT-kassa). Yrittäjän katsotaan lopettaneen yritystoiminnan esimerkiksi silloin, kun
• yritys on joutunut konkurssiin tai selvitystilaan tai se on myyty
• yritys on lopetettu ja yrittäjä on luopunut eläkevakuutuksesta sekä tehnyt toiminnan lopettamisesta ilmoitukset vero- ja muille viranomaisille
• yleensä edellytetään myös, että yrityksen vaihto- ja käyttöomaisuudesta on luovuttu tai sen arvosta on tehty selvitys työttömyyskassalle.

Yrittäjä katsotaan työttömäksi myös sen jälkeen, kun yrityksen toiminta on todisteellisesti keskeytynyt yli neljän kuukauden ajaksi.

Kassassa oltava jäsenenä vähintään 18 kuukautta

Lain edellyttämä työssäoloehto täyttyy, kun on ollut 18 kuukautta jäsenenä AYT-kassassa ja toiminut yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista. Työssäoloehtoon voi saada kuuden kuukauden hyvityksen sellainen palkansaajakassan jäsenenä ollut henkilö, joka kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta liittyy yrittäjäkassaan.

Mikä katsotaan yrittäjän palkaksi – jäsenmaksun ja päivärahan suuruus?

AYT:ssä voi vakuuttaa itsensä enintään lakisääteisen eläkevakuutuksensa (YEL, MYEL, TyEL) mukaisesta työtulosta. Valittu työtulo katsotaan yrittäjän palkaksi päivärahaa ja jäsenmaksua määritettäessä.

Keskimäärin AYT:n jäsenet ovat vakuuttaneet itsensä vajaan 20 000 euron vuositulosta, jolloin jäsenmaksu on runsaat 300 euroa/vuosi (verotuksessa vähennyskelpoinen). Tasoltaan jäsenmaksumme on suurempi kuin palkansaajakassoissa johtuen järjestelmien erilaisesta rahoituksesta. Palkansaajakassan omavastuuosuus päivärahoista on kiinteä 5,5 prosenttia ja yrittäjäkassassa 35–40 prosenttia.

Kannattaako AYT-kassaan liittyä?

Työttömyyskassaan liittyminen on yrittäjälle selkeä riskivakuutus – verrattavissa vaikka palovakuutukseen. Yrittäjän riski jäädä työttömäksi on tällä hetkellä noin 7 prosenttia, kun tulipalon riski on tilastojen mukaan 0,3 prosentin tasossa. Kannattaa siis liittyä AYT-kassaan.

Kassaan kannattaa liittyä silloin, kun kaikki on vielä hyvin. Jos yrityksen tilanne alkaa olla uhkaava, on liittyminen usein jo liian myöhäistä, koska AYT:ssa on pääsääntöisesti oltava jäsenenä vähintään puolitoista vuotta, jotta oikeus päivärahaan syntyy.

Mitä muuta AYT tekee kuin maksaa päivärahoja?

AYT toimittaa omaa jäsenlehteä ja AYT harjoittaa myös koulutustoimintaa. Kassan edustajat käyvät erilaisissa yrittäjätilaisuuksissa, yrittäjäkursseilla ynnä muissa kertomassa kassasta ja työttömyysturvasta yleensäkin.

Tärkeä tehtäväalue on myös omaisuudenhoito. Sitä on harjoitettu turvatusti ja tuottavasti niin, että AYT on selkeästi Suomen vakavaraisimpia työttömyyskassoja. Kassan maksukykyisyys ja toimintavalmius on turvattu. Lisäksi on jäsenmaksua voitu asteittain alentaa.

Luonnollisesti AYT kehittää jatkuvasti omia toimintamenetelmiään (muun muassa atk-järjestelmät). Internetsivuja ja -toiminteita kehitetään jatkuvasti nykyajan vaatimusten mukaisesti. AYT-kassa on mukana myös sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter) varmistaakseen yrittäjien tiedonsaantia työttömyysturva-asioista.

Yhteystiedot

AYT-kassasta ja yrittäjien työttömyysturvasta saa lisää tietoa nettisivuiltamme: www.ayt.fi, jota kautta voi liittyä kätevästi jäseneksi.

Kassaan saa yhteyden myös maksuttoman palvelunumeromme kautta. 0800 9 0888 on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–16.

AYT-kassa
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki