3 kysymystä työsuhteesta

1. Olen palaamassa perhevapaalta ja työnantaja osoittaa minulle muuta työtä kuin minulla oli perhevapaalle jäädessäni?

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus palata perhevapaalta ensi­sijaisesti aiempaan tehtäväänsä. Mikäli aiempaan tehtävään palaaminen ei ole mahdollista, tulee työnantajan tarjota muuta työtä työsopimuslaissa säädetyssä järjestyksessä perhevapaalta palaavalle henkilölle.

On mahdollista, että tehtävä on perhevapaan aikana muuttunut organisaatiomuutoksen yhteydessä tavalla tai toisella. Tällöin joudutaan arvioimaan, onko muuttunut tehtävä luonnollinen ”jatkumo” aiemmalle tehtävälle, eli olisiko perhevapaalle jäänyt henkilö jatkanut muuttuneessa tehtävässä, mikäli hän ei olisi jäänyt perhevapaalle. 

”Ei mahdollista” -käsitteellä tarkoitetaan laissa tilannetta, jossa tehtävää tai sen luonnollista jatkumoa ei enää ole olemassa. Ei sitä, että tehtävää ei voida tarjota perhevapaalta palaavalle työntekijälle sen johdosta, että joku toinen työntekijä tekee kyseistä tehtävää.
 

2. Olen irtisanoutunut ja työnantajan mukaan minun tulee pitää kertyneet lomani pois irtisanomisaikana?

Mikäli sovellettavassa työehtosopimuksessa ei vuosilomien pitämisestä ole sovittu toisin, noudatetaan vuosi­lomalain säännöksiä irtisanomis­aikana normaalisti. Työsuhteen päättyessä työnantaja ja työntekijät voivat poikkeuksellisesti sopia, että työntekijä pitää sekä kaikki jo kertyneet että työsuhteen päättymiseen saakka vielä kertyvät vuosilomat pois joko kokonaan tai osittain työsuhteen kestäessä. Mikäli työnantaja ja työntekijä eivät sovi lomien pitämisestä työsuhteen päättyessä, voi työnantaja määrätä työntekijän vuosilomalle noudattaen vuosilomalain säädöksiä. 

Myös irtisanomisaikana työnantajan tulee noudattaa vuosilomalaissa säädettyä ilmoitusaikaa ja huolehtia siitä, että määrättäväksi pidettävät lomat kohdentuvat oikeille lomakausille. Esimerkiksi kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta (1.4.2015–31.3.2016) kertyviä lomia voi työnantaja määrätä pidettäväksi vasta 2.5.2016 alkaen. Työnantaja ei siis voi määrätä kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta ansaittavia lomia pidettäväksi irtisanomisaikana, mikäli työsuhde päättyy ennen lomakauden alkua. 
 

3. Työnantaja on ­käynnistänyt yhden hengen yt-­neuvottelut. Mitä minun tulee ottaa ­neuvotteluissa esiin, koska ­mielestäni irtisanomis­­­­­­perustetta ei ole olemassa?

Yhteistoimintaneuvotteluissa ei neuvotella siitä, onko irtisanomisperuste olemassa vai ei, vaan niistä syistä ja perusteista, joiden johdosta työn­antaja mahdollisesti joutuu irtisanomaan työntekijän työn olennaisen ja pysyvän vähentymisen seurauksena. Mikäli työntekijän mielestä työ ei ole vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, kannattaa oma näkemys tuoda selkeästi esiin neuvotteluissa.

Työsopimuksen irtisanomisperusteet on säädetty työsopimuslaissa pakottavasti, eikä niistä siten voi poiketa työntekijän vahingoksi. Työnantajan tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan, että irtisanomiselle on työsopimuslaissa säädetty peruste eli työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Pelkästään se, että työnantaja on täyttänyt yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluvelvoitteen ennen irtisanomista, ei tee irtisanomisesta laillista, ja vastaavasti yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönti ei tee irtisanomisesta laitonta.

**

Kirjoittaja OTK Petteri Kivelä on nimitetty Suomen Lakimiesliiton työ- ja virka­suhdelakimieheksi 1.1.2016 lukien.