Hallintokanteluihin esitetään tehostuksia

Hallintolakiin esitetään otettavaksi nykyistä tarkemmat säännökset viranomaisten virheellistä toimintaa tai laiminlyöntiä koskevan hallintokantelun tekemisestä. Nykyisin suuri osa hallinto­kanteluista tutkitaan täysmittaisessa menettelyssä selvityksineen, kuulemisineen ja vastineineen.

Muutoksella on tarkoitus antaa viranomaisille enemmän harkinta­valtaa käsittelyssä ja tehostaa kanteluun liittyvää menettelyä. Esityksellä pyritään myös vahvistamaan toimintatapoja, jotka korostavat viranomaisten velvoitetta huolehtia hallintoasian käsittelystä ilman aiheetonta viivästystä.

Esityksen mukaan hallintokantelun voisi edelleen tehdä valtion tai kunnan viranomaisen tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä. Kantelu tulisi tehdä kirjallisena sille viranomaiselle, jonka tehtävänä on valvoa kantelun kohdetta, ja siitä tulisi ilmetä, millä kantelua perustellaan.

Kantelujen käsittelyssä lisättäisiin joustavuutta ja viranomaisten harkintavaltaa, eikä jatkossa kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua käsiteltäisi kuin poikkeustilanteissa. Jos valvova viranomainen toteaa menettelyn olleen virheellinen, se voisi ohjata valvottavaa esimerkiksi antamalla huomautuksen. Ehdotetut ohjauskeinot vastaavat hallintokantelukäytännössä vakiintuneita ohjauksen muotoja, joista nykyisin ei ole säännöksiä laissa.