Kiitos ja näkemiin

Viisi vuotta on vierähtänyt Lakimiesliiton ­hallituksen jäsenenä ja järjestövaliokunnan puheen­johtajana. Järjestövaliokunta vastaa tapahtumien ja jäsenetujen ideoinnin ohella urakoulutuksen suunnittelusta sekä aluetoiminnasta. Valiokuntien ohjesäännön mukaan järjestövaliokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi kaikki se, mikä ei kuulu muille valiokunnille.

Järjestövaliokunnassa pohditaan jäsenhankintaan liittyviä asioita. Lakimiespäivien 2011 ja 2013 välillä toteutettiin erillinen jäsenhankintakampanja, jonka tuloksista saatiin lukea viime lehdessä. Jäsenhankinta ja -pito on keskeinen osa liiton toimintaa. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman toimenpiteeksi kirjattu We Want You ­-kampanja ei jättäne nimensä puolesta mitään epä­selväksi. Jokainen jäsen on liitolle tärkeä.

Jäsenille tarjottavia etuja kartoitetaan jatkuvasti. Jo nyt etuja on olemassa paljon, mutta niistä ei välttämättä olla tietoisia. Jäseneduista tiedottamiseen onkin viime vuosina erityisesti panostettu. Jäsenyyden tuomien ­etujen merkitystä on myös konkretisoitu laskemalla niistä jäsenille koituva rahallinen hyöty.

Urakoulutus-nimellä järjestettävät koulutusillat ovat omasta mielestäni yksi parhaista liiton tarjoamista eduista. Jäsenille maksutonta koulutusta kehitetään jäsenistön tarpeita paremmin vastaavaksi. Tiedonkulun varmistamiseksi urakoulutustyöryhmän kokoonpanoa laajennettiin pari vuotta sitten niin, että työ­ryhmässä on edustajia muista valiokunnista.

Liiton tapahtumista useimmat ovat muodostuneet jo perinteiksi, mutta uusia tapahtumatyyppejä suunnitellaan jatkuvasti. Vuodesta 2010 lähtien järjestetty ja tänä syksynä Linnanmäellä pidetty perhetapaaminen on löytänyt paikkansa muiden tapahtumien joukossa. Pääkaupunkiseudun kesätapahtuma elokuvan ja ruokailun merkeissä on edelleen 350 osallistujallaan liiton suosituimpia tilaisuuksia. Valtakunnallinen kesätapahtuma keräsi viime heinäkuussa Ruissaloon ennätyksellisesti 150 lakimiestä. Ensi kesänä tämä tapahtuma järjestetään Savonlinnan oopperajuhlien yhteydessä.

Aluetoimintaa kehitetään yhdessä liiton 17 alue­asiamiehen kanssa, joiden toimesta alueella järjestetään jäsentilaisuus vähintään kerran vuodessa. Vuosi 2014 on liiton 70-vuotisjuhlavuosi, ja kaikki aluetilaisuudet tullaan pitämään syksyn aikana yhtenäisellä konseptilla.

Omalta osaltani kiitän jäsenistöä ideoista ja ­yhteistyöstä. Voin huoletta siirtyä vuoden vaihtuessa rivi­jäseneksi, kun tiedän omasta kokemuksesta, että aktiiviset luottamushenkilöt ja erittäin ammattitaitoinen toimiston henkilökunta huolehtivat jäsenten eduista myös jatkossa.

Tapaamisiin liiton tapahtumissa!

 

Taina Hakkarainen
Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja järjestövaliokunnan puheenjohtaja
taina.hakkarainen@oikeus.fi

 

Tack och på återseende

Fem år har gått som ledamot i Juristförbundets styrelse och ordförande för organisationsutskottet. Förutom att ta fram idéer för evenemang och medlemsförmåner har organisationsutskottet till uppgift att planera karriärutbildningen samt se till den regionala verksamheten. Enligt utskottens reglemente hör även allt sådant som inte har ålagts något annat utskott till organisationsutskottets uppgifter.

I organisationsutskottet dryftas frågor kring rekryteringen av nya medlemmar. Mellan juristdagarna 2011 och 2013 genomfördes en separat rekryteringskampanj om vars resultat du kunde läsa i tidningens senaste nummer. Medlemsrekryteringen och bevarandet av medlemmarna är en central del av förbundets verksamhet. Namnet på kampanjen We Want You, som nedtecknats som en åtgärd i verksamhetsplanen för 2014, torde inte lämna något oklart. Varje medlem är viktig för förbundet.

Vi kartlägger ständigt förmåner som vi kan erbjuda till medlemmarna. Redan nu finns det många förmåner, men de kanske inte alltid är kända bland medlemmarna. Därför har vi satsat mycket på informationen om förmånerna under de senaste åren. Betydelsen av de förmåner som följer med medlemskapet har också konkretiserats genom att beräkna den ekonomiska nyttan som medlemmarna har av dem.

Utbildningskvällarna som går under namnet Karriärutbildning är enligt mig en av de bästa förmånerna som förbundet erbjuder. Utbildningen är kostnadsfri för medlemmarna och den utvecklas så att den bättre ska motsvara medlemskårens behov. För att säkerställa informationsutbytet utvidgades karriärutbildningsarbetsgruppen för några år sedan med representanter från andra utskott.

Av förbundets evenemang är de flesta redan traditioner, men nya evenemangstyper planeras hela tiden. Familjeträffen, som arrangerats sedan 2010 och nu i höstas hölls på Borgbacken, har hittat sin plats bland de övriga evenemangen. Huvudstadsregionens sommarevenemang med filmer och god mat är med sina 350 deltagare fortfarande ett av förbundets populäraste träffar. Det riksomfattande sommarevenemanget samlade i juli en rekordstor juristskara på 150 personer till Runsala. Nästa sommar kommer evenemanget att gå av stapeln i anslutning till Nyslotts operafestival.

Den regionala verksamheten utvecklas i samråd med förbundets 17 regionombud som ser till att varje region har minst ett medlemsevenemang per år. År 2014 firar förbundet sitt 70-årsjubileum och alla regionevenemang kommer att följa ett enhetligt koncept och äga rum på hösten.

För egen del vill jag tacka medlemskåren för idéerna och samarbetet. Vid årsskiftet kan jag tillitsfullt återgå till raden av vanliga medlemmar då jag av egen erfarenhet vet att de aktiva förtroendevalda och den mycket yrkeskunniga personalen på kontoret ser till medlemmarnas intressen även i fortsättningen.

Vi ses på förbundsevenemangen!

 

Taina Hakkarainen
Ledamot i Juristförbundets styrelse och ordförande för organisationsutskottet
taina.hakkarainen@oikeus.fi