Lakimiesten palkkataso nousi yleistä ansiotasoa enemmän

Lakimiesliitto on 1960-lu­vulta­ lähtien tutkinut laki­miesten ansiotasoja. Palkka­tietoja kerättiin jälleen viime syksynä sekä sähköisesti että perinteisen paperi­lomakkeen avulla.

Artikkelin tiedot edustavat 7 718 oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittanutta Lakimies­liiton jäsentä, jotka työskentelivät kokoaikaisesti lokakuussa 2012.

Ansiokäsitteenä kokonaispalkka

Palkkatutkimuksessa selvitettiin päätoimen kokonaispalkkaa lokakuussa 2012. Kokonaispalkalla tarkoitetaan kiinteää kuukausipalkkaa, palkkaan kuuluvia lokakuuhun kohdistuvia lisiä, luontoisetujen yhteenlaskettua verotusarvoa sekä ylityökorvauksia. Tulospalkkiot eivät sisälly palkka­tilastoihin.

Lakimieskunnan palkkauksen taso ja rakenne

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitys­toimikunnan helmikuussa 2013 julkaiseman raportin mukaan raamisopimuksen mukaisten palkankorotusten arvioidaan nostaneen ansiotasoindeksiä vuonna 2012 vajaat kolme prosenttia, kun edellisenä vuonna sopimuskorotukset myötävaikuttivat kahden prosentin verran ansiotasoindeksin kohoamiseen. Sopimukseen vuonna 2012 sisältyvä, 150 euron kertaerä vaikutti osaltaan nimellisansioiden nousuvauhdin kiihtymiseen.

Kun huomioidaan myös muiden tekijöiden kuin sopimuskorotusten vaikutus, nimellinen ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna arviolta 3,5 %, raportti toteaa.

Lakimiesliiton palkkatutkimuksen mukaan lakimieskunnan kiinteä kuukausipalkka nousi vuoden 2011 lokakuusta vuoden 2012 lokakuuhun 4,2 %. Kiinteä kuukausipalkka nousi siis ansiotasoindeksiä nopeammin.

Liiton kyselylomakkeella tiedusteltiin vastaajilta, mikä oli aiheuttanut muutoksen kokonaiskuukausi­ansioissa lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012. Yleisimmin kuukausiansioiden nousun taustalla oli yleiskorotus.

Yksityisellä sektorilla lähes kolmannes oli saanut henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän korotuksen ja julkisella sektorilla noin joka seitsemäs. Paikallisella tasolla eli yritys­kohtaisesti sovitun korotuksen oli yksityisellä sektorilla saanut 9 % vastaajista. Vastaavasti julkisella sektorilla virastokohtainen korotus oli kohdistunut 5 prosenttiin Lakimiesliiton palkkatutkimukseen vastanneista.

Luontoisetuja maksettiin 94 prosentille yksityisellä sektorilla toimivista lakimiehistä – julkisella sektorilla työskentelevistä lakimiehistä luontoisetuja sai 17 % vastaajista. Luontoisetuja saaneilla etujen yhteenlaskettu verotusarvo oli yksityisellä sektorilla 238 euroa ja julkisella sektorilla 79 euroa kuukaudessa.

Palkkatutkimuksessa kartoitettiin myös veroluonteisten maksujen osuutta kuukausipalkasta. Yksityisen sektorin lakimiesten keskipalkka­tasolla (6 298 euroa kuukaudessa) veroaste on 39,9 % ja julkisella sektorilla keskipalkkatasolla (5 340 euroa kuukaudessa) veroaste sijoittuu 37,9 prosentin tasoon.

Näin ollen keskipalkkaiset laki­miehet ansaitsevat nettomääräisesti, eli kun ansioista on siis poistettu verot ynnä muut vähennykset, 3 785 euroa kuukaudessa yksityisellä sektorilla ja 3 316 euroa kuukaudessa julkisella sektorilla.

Lakimieskunnan kokonaispalkka

Palkkataulukoissa esitetään lakimiesten palkkojen hajontaa vaakapalkilla, jonka vasen reuna ilmoittaa alimman desiilin (F10), oikea reuna ylimmän desiilin (F90) ja saumakohta mediaani­palkan (F50). F10-desiili kertoo, että 10 % vastaajista ansaitsee vähemmän kuin kyseisessä kohdassa mainitun euromäärän ja F90-desiilissä puolestaan 10 % ansaitsee enemmän kuin siinä mainitun euromäärän.

Mediaanipalkka jakaa vastaajat kahtia, eli 50 % ansaitsee vähemmän ja 50 % enemmän kuin kyseisessä kohdassa mainitun euromäärän. Palkin leveys kuvaa palkkahajontaa, jolloin palkin rajaamalle tuloalueelle sijoittuu 80 % tarkasteltavan ryhmän lakimiehistä.

Lakimieskunnasta 80 prosentilla kuukausittainen kokonaisansio asettuu välille 3 800–8 000 euroa kuukaudessa. Lakimiesten keskipalkka vuonna 2012 oli 5 786 euroa kuukaudessa ja mediaanipalkka 5 369 euroa kuukaudessa. Naisten keskimääräinen kokonaispalkka oli 5 272 ja miesten 6 388 euroa kuukaudessa. Tässä on kuitenkin huomioitava, että sukupuolten väliseen palkkaeroon vaikuttavat esimerkiksi miesten ja naisten sijoittuminen eritasoisiin tehtäviin.

Palkkatasoon vaikuttaa lakimieskunnassa selvästi fyysinen ikä. Alle 30-vuotiaiden ryhmässä keskipalkka oli noin 4 083 euroa kuukaudessa, kun taas kahdessa vanhimmassa ikä­ryhmässä keskipalkkataso ylsi yli 6 500 euron.

Palkkaus on myös voimakkaasti yhteydessä sekä asematasoon että työkokemukseen. Ansiotaso nousee nopeammin työuran alussa ja hitaammin työuran loppupuolella.

Yksityisen sektorin palkat

Yksityisellä sektorilla työskentelevien lakimiesten kokonaispalkka oli lokakuussa 2012 keskimäärin 6 298 euroa kuukaudessa. Yksi kymmenestä yksityisen sektorin lakimiehestä ansaitsi vähintään 9 000 euroa kuukaudessa ja alin kymmenes ylsi korkeintaan 3 900 euron kuukausiansioihin.  Sukupuolten välinen palkkaero on yksityisellä sektorilla koko lakimieskunnan keskimääräistä palkkaeroa suurempi: naisten keskimääräinen kokonaispalkka oli 5 601 euroa ja miesten 7 049 euroa kuukaudessa.

Lakimiesten palkat valtiosektorilla

Valtiosektorilla työskentelevien lakimiesten keskipalkka oli 5 329 euroa kuukaudessa lokakuussa 2012. Joka kymmenes valtiosektorin lakimies ansaitsi vähintään 7 171 euroa kuukaudessa. Vastaavasti alin kymmenys ylsi korkeintaan 3 750 euron palkkatasolle.

Naisten keskimääräinen kokonaispalkka oli 5 004 euroa ja miesten 5 752 euroa – sukupuolten välinen palkkaero on siis valtiosektorilla hieman koko lakimieskunnan palkkaeroa pienempi.

Vuoden 2012 aikana valmistuneiden valtiosektorin lakimiesten keskipalkka oli 3 371 euroa kuukaudessa. Vastavalmistuneista joka kymmenes ylsi vähintään 5 000 euron kuukausipalkkaan.

Lakimiesten palkat kuntasektorilla

Kuntasektorilla työskentelevien lakimiesten keskipalkka oli noin 5 300 euroa kuukaudessa lokakuussa 2012. Joka kymmenes kuntasektorin lakimies ansaitsi vähintään 6 700 euroa kuukaudessa. Vastaavasti alin kymmenys ylsi korkeintaan 3 840 euron palkkatasolle. Tulosten tulkinnassa tulee huomioida vastanneiden pieni määrä, jolloin yksittäisten poikkeavien havaintojen vaikutus korostuu.

Sukupuolten välinen palkkaero kuntasektorilla oli hieman suurempi kuin valtiolla. Kunnissa palkkaero korostuu erityisesti vaativissa tehtävissä.

Tulospalkkiot

Palkkatutkimuksessa kysyttiin erikseen tulospalkkioita, mutta tulospalkkiot eivät ole mukana palkkatilastoissa.

Noin 60 % palkkatutkimukseen vastanneista on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Tulospalkkioiden määrissä on suurta hajontaa, mutta tulospalkkioiden mediaani oli 5 000 euroa vuodessa. Yleisimpiä tulospalkkiot olivat teollisuudessa, jossa palkkioiden mediaani oli 8 500 euroa vuodessa. Vuoteen 2011 verrattuna lakimiehille maksettiin vuonna 2012 vähemmän tulokseen perustuvia lisiä. 

Kirjoittajat: Taru Turunen on Suomen Lakimiesliiton edunvalvontayksikön johtaja, VT. Tarja Niemelä on Suomen Lakimiesliiton neuvottelujohtaja, VT.

 

 

Palkkatutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan liiton kotisivuilla www.lakimiesliitto.fi Jäsenelle-osiossa. Lakimiesuutiset-lehden kuluvan vuoden numeroissa tullaan käsittelemään palkkatutkimuksen tuloksia vielä tiettyjen teemojen perusteella.

Lakimiesliiton palkkasuositukset

Vuodelle 2013 vasta­­valmistuneen oikeus­tieteen maisterin vähimmäis­palkkasuositus on 3 950 euroa kuukaudessa ja vastavalmistuneen oikeus­­notaarin vähimmäis­palkkasuositus on 3 060 euroa kuukaudessa. 

Palkkatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin kaksi 250 euron lahjakorttia Lakimiesliiton nettikauppaan. Onnetar suosi Piia Riittistä Tampereelta sekä Marina Louhijaa Espoosta.