Virkamieslaki muutoksessa

Valtion virkamieslain uudistaminen liittyy valtion keskushallin­non uudistamista ­koskevaan kokonaisuuteen. Ylimmän virkamies­johdon uudistus toteutetaan virka­mieslain muutoksella, joka koskee noin 120 valtionhallinnon ylintä virkaa (valtion virkamieslain 

26 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut virat). 

Uudistuksessa säädetään ylimmän johdon erityisistä kelpoisuusvaatimuksista, joita ovat (valtiosihteerin virkaa lukuun ottamatta) ylempi korkeakoulututkinto, ­tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamis­kokemus. Kelpoisuusvaatimuksista säätäminen yhtenäistyy siten, että jatkossa niistä säädetään ­valtion virkamieslaissa aiemman eri ­hallinnonalojen laeissa ja asetuksissa säätämisen­ sijaan. 

Viiden vuoden virka

Edellä mainittuihin ­virkoihin nimitetään­ jatkossa pääsääntöisesti viiden vuoden määrä­ajaksi. Viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi ­voidaan nimittää vain erityisestä syystä. Viiden­ vuoden määräaikaa voidaan­ ­jatkaa enintään yhdellä ­vuodella nimittävän viranomaisen­ aloitteesta, jos siihen on viraston­ ­toimintaan liittyvä perusteltu syy. Virkamies katsotaan suoraan lain nojalla eronneeksi aikaisemmasta taustavirastaan siitä ajankohdasta lukien, josta hänet nimitetään välittömästi viiden vuoden kauden jälkeen uudeksi kaudeksi johonkin­ ylimmän johdon virkaan, jollei viranomainen erityisestä syystä toisin päätä.   

Määräajan päättymisen jälkeen virkaan nimitetty voidaan nimittää­ muuhun valtion virkaan tai virka­suhteeseen tai ottaa työsuhteeseen enintään kahden vuoden määräajaksi ilman hakumenettelyä.­ Jollei henkilöä voida nimittää tai ottaa edellä mainittuun virkaan tai tehtävään, palvelussuhde valtioon lakkaa määräajan päätyttyä. 

Muutoksia kaikissa viroissa

Ylimmän virkamiesjohdon virkoihin nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta varallisuudestaan, kyseiseen virkaan kuulumattomista tehtävistään, sivutoimistaan tuloineen ja muista sidonnaisuuksistaan sekä virka-aseman perusteella ­tulleista ulkopuolisista tehtävistä ja niistä saadusta tulosta. Nämä tiedot ­voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa siltä osin kuin ne ovat julkisia. Taloudellista asemaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Valtion virkamieslain uudistukseen sisältyy myös kaikkia virkoja ja virkasuhteita koskevia muutoksia. Viran hakumenettelyä koskevat säännökset muuttuvat pääsääntöisesti lain tasoisiksi. Ilmoitus haettavasta virasta on julkaistava valtakunnallisesti ja ­hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää. Muutoksenhakua ja sen rajoituksia koskevat säännökset siirretään kokonaisuudessaan valtion virkamieslakiin. Taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanotun virkamiehen valitusaika irtisanomispäätöksestä alkaa uudistuksen voimaan tultua kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä. 

Teksti: Kirsi Venäläinen