Vuosilomalaki säästökohteena

Vuosiloman kertymän ­rajoittaminen

Hallitusohjelmassa on sovittu, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapailta kertyvää vuosilomaoikeutta rajoitetaan, jotta voidaan vähentää edellä mainituilta ajoilta aiheutuvia vuosiloma­kustannuksia. Niinpä vuosilomaa kerryttävä aika rajoitettiin kuuteen kuukauteen äitiys-, isyys- ja vanhempain­vapaa-ajalta. Ennen muutosta äitiys-, isyys- ja vanhempain­vapaasta aiheutuva työstä poissaoloaika oli kokonaisuudessaan työssäolon veroista aikaa. Vuosilomaoikeuden rajoittaminen vähentää sairausvakuutuslaissa säädettyjä korvauksia, joita maksetaan työnantajille edellä mainittujen vapaiden ajalta aiheutuvista vuosilomapalkoista.

Muutokset työssäolon veroisen ajan kertymisen rajoittamisesta toteutetaan kutakin synnytystä kohden – ei lomanmääräytymisvuotta kohden. Tämä voi lisätä perhevapaapäivien seurannasta ja kirjaamisesta johtuvia hallinnollisia töitä. Työssäolon veroisen ajan kertymisen rajoittamissäännöstä sovelletaan 1.4.2016 alkavalta lomanmääräytymis­vuodelta kertyviin vuosilomiin, eli sääntelystä aiheutuvat säästöt eivät toteudu vielä vuonna 2016. 

 

Omavastuu vuosilomalla ­sairastuttaessa

Ennen huhtikuun alkua työntekijällä oli oikeus pyynnöstä saada vuosi­lomansa siirretyksi tullessaan työkyvyttömäksi joko ennen vuosiloman alkua tai vuosiloman aikana. 

Lakimuutoksen vuoksi työntekijän tullessa työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana edellytetään nyt vuosiloman siirtämiselle kuutta omavastuupäivää. Täyttä kuuden päivän omavastuuta sovelletaan viiden viikon ja sitä pidempiin vuosilomiin, koska työaikadirektiivin mukaan jokaisella on ansaintavuoden palvelussuhteen perusteella oikeus vuotuiseen neljän viikon vuosi­lomaan. Sen sijaan jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa työkyvytön, on vuosiloma työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan ilman omavastuupäiviä.

Työntekijällä, joka on ansainnut vuosilomaa yli 24 mutta alle 30 arkipäivää, omavastuupäiviä ovat 24 lomapäivän ylittävät työkyvyttömyyspäivät.
Kuuden päivän omavastuusäännöksen soveltamista arvioidaan kultakin lomanmääräytymisvuodelta ansaitun lomaoikeuden perusteella. Omavastuu­päivien kohdentaminen edellyttääkin työnantajalta vuosilomakirjanpitoa, josta käy ilmi, mitä loman osia pidetään.

Hallitusohjelman mukaan oma­vastuupäivillä tavoitellaan muun muassa sairauspoissaolojen vähentämistä.

 

Kirjoittaja VT Taru Turunen on Lakimiesliiton edunvalvonta­yksikön johtaja.