Åbo Akademi – nya perspektiv för juridikstuderande

Det här är vi mycket stolta över. Det säger Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik (FSEJ) vid Åbo Akademi (ÅA). Universitetet har sedan början av hösten en fullständig juridikutbildning.

Universitetet beviljades rätt till ett fullskaligt juridikprogram i januari 2022. Magisterutbildningen erbjuder två fördjupningsalternativ, dels utrikeshandel och kommersiell juridik, dels folkrätt och mänskliga rättigheter. Suksi inflikar att studerande har även möjlighet att utföra mera allmänt inriktade magisterstudier.

Tidigare kunde ÅA:s studerande i juridik endast avlägga rättsnotarieexamen.

Tidigare kunde ÅA:s studerande i juridik endast avlägga rättsnotarieexamen. Studerande var efter examen tvungna att söka sig till ett annat universitet. Oftast föll valet på finska Åbo universitet eller tvåspråkiga Helsingfors universitet.

Kravet till Åbo universitet var emellertid goda kunskaper i finska. Ännu år 2022 fanns vid Åbo universitet en specialkvot på 20 platser vid magisternivån reserverad för rättsnotarier från Åbo Akademi. Den här kvoten finns inte längre.

Åbo Akademi tar in 20 studerande genom urvalsprov eller antagning via betyg och fem via Öppna universitetet. Jämförelsevis tar Helsingfors universitet in 42 svenskspråkiga juridikstuderande varje år.

Akademins juridikstuderande kommer från alla delar av Svenskfinland.

Akademins juridikstuderande kommer från alla delar av Svenskfinland, inte endast från Åbo och övriga Egentliga Finland.

– Vi har också studerande från så kallade språköar, som Tammerfors, samt finskspråkiga studerande som klarat språkprovet i svenska.

Förändringar har skett

I och med att juridikutbildningen vid Åbo Akademi numera även omfattar magister- och doktorsnivå, har flera förändringar skett. Organisationen har ordnats om och undervisningspersonalen har utökats. Bland annat har en professor med inriktning på straffrätt och en arbetslivsprofessor i rättspsykologi tillträtt. Några tjänster är ännu lediga. Av undervisningspersonalen producerar även många juridisk litteratur för kurserna.

Kursutbudet har också ökat. De nya kurserna handlar bland annat om straffrätt, processrätt, rättshistoria, rättssociologi och sakrätt. Fakulteten har även tagit in nya personer i undervisningspersonalen med spetskunnande inom mänskliga rättigheter och folkrätt.

– Vi har lyckats väl med utvecklandet av magisters- och doktorandutbildningarna och vill fortsätta utveckla ämnesområdet.

Universitetets juridikutbildning ska i framtiden även erbjuda undervisning som berör den åländska rättsordningen.

Vi har lyckats väl med utvecklandet av magisters- och doktorandutbildningarna och vill fortsätta utveckla ämnesområdet.

Också utrymmena för den fysiska undervisningen i juridik har bytt adress. Tidigare hade ämnespersonalen huset Domvillan till sitt förfogande.

I dagsläget är personalen uppdelad på två ställen. Somliga sitter i ASA-huset, medan merparten av personalen och verksamheten är placerad i huset Juridicum vid Biskopsgatan, några hundra meter därifrån. Om två år ska hela personalen samlas i Juridicum.

Många arbetsplatser i Åbo

I Åbo finns flera arbetsplatser för jurister. I staden finns en tingsrätt och en hovrätt, en förvaltningsdomstol, advokatbyråer samt kommunala och statliga myndigheter. Vid en jämförelse med huvudstadsregionen står det ändå klart att fler jurister hittar sin arbetsplats i Helsingforsregionen än i Åbo.

– Många väljer dessutom att söka sig utomlands efter examen. Då universiteten har en stark global framtoning vill flera arbeta utomlands.

– Men många från utlandet väljer även att studera vid ÅA, eftersom vi erbjuder en engelskspråkig Master of International and Comparative Law-examen med inriktning på folkrätt och de mänskliga rättigheterna, säger Markku Suksi.

10. januari 2024 har ett stycke tagits bort från artikeln. Enligt ursprungliga versionen är Åbo Akademi det enda universitetet i Finland som erbjuder en kurs i djurrätt. Universitetskurser i djurrätt erbjuds trots allt också på andra håll i Finland.