Apotti pratar finska – trots att patienten pratar svenska

Patientdatasystemet Apotti finns endast på finska. Apotti används i HUS-sammanslutningen och i Helsingfors stad samt i Nylands välfärdsområde, som omfattar Vanda, Kervo och Västra Nyland.

– Beslutsfattarna i Helsingfors stad bestämde sig för att köpa ett finskspråkigt program. Varför det är så borde vi fråga av dem, säger Jaana Kärki som är utvecklingschef för Apotti vid Helsingfors stad.

Enspråkigheten diskuterades för två år sedan, när staden tog i bruk systemet.

– Men vi ville inte lägga resurser på att fundera på varför det blev så här, utan på att hitta sätt att jobba runt det, säger Kärki.

Ett sätt är att översätta allt mer material kring Apotti. Bland annat finns instruktioner och utbildningsmaterial numera på svenska, framtaget av Apotti Oy.

Nu får klienten beslutet direkt på svenska.

– I början översatte vi alla beslut, men under 2022 fick vi färdiga svenska beslutsunderlag i systemet, så nu får klienten beslutet direkt på svenska, berättar Kärki.

Bristen på översättningar har ändå lett till att en del svenskspråkiga klienter fått information på finska. Enligt Kärki har människor varit i kontakt med staden och frågan har diskuterats inom social- och hälsovården.

– Vi har inte hunnit översätta allt, utan ökar det svenskspråkiga materialet gradvis.

Vi har inte hunnit översätta allt, utan ökar det svenskspråkiga materialet gradvis.

Tar hjälp av jurister

Helsingfors stad har fört en aktiv diskussion om språklagen med jurister inom social- och hälsovården under hela processen. Därför bestämdes bland annat att beslut om socialvård ska översättas först eftersom de kan överklagas. Även tjänster för äldre var högt prioriterade.

– Prioritetsordningen har vi gjort upp i samförstånd med juristerna och verksamheten. Vi vill uppfylla lagens krav så gott det går, säger Kärki.

Bland annat ska vårdplanerna, som nu endast finns på finska, i framtiden översättas till svenska. Instruktioner för sårvård och instruktioner som berör sjukdom finns redan på svenska.

Troligtvis är vi klara med den svenska helheten i början av nästa år.

– En del lagförändringar inom social- och hälsovårdssektorn har gjort arbetet långsammare. Troligtvis är vi klara med den svenska helheten i början av nästa år, men det är omöjligt att säga exakt när det blir.

Vårdare översätter från svenska till finska

Fastän allt mer runtom Apotti översätts till svenska skrivs patientdatauppgifter in på finska – oavsett vilket språk klienten och vårdaren pratar med varandra. Enligt Jaana Kärki handlar det om att säkerställa klient- och patientsäkerhet. Till exempel alla akutvårdare förstår inte svenska.

– Det är mycket viktigt att alla i vårdkedjan förstår vad som står i journalen, säger Kärki.

Det är mycket viktigt att alla i vårdkedjan förstår vad som står i journalen.

Men det finns också språkliga undantag. Till exempel i Kårkullas enheter och i bedömning av barnskyddsbehovet skriver man direkt på svenska i journalen. Och klienten har alltid rätt att få information om sin egen hälsa på sitt eget modersmål.

Att vårdare är tvungna att skriva i journalen på ett annat språk än de pratat med klienten kan vålla problem, men Kärki har inte hört om några allvarliga översättningsmisstag.

– Det finns naturligtvis en risk att något blir fel eller att det går långsammare att skriva texten om man inte kommer på en översättning.

Utmaningen är ändå inget nytt för just Apotti – även tidigare har journalanteckningar skrivits på finska i systemet trots att vårdspråket varit svenska.

En förbättring till det tidigare

För att undvika översättningsmissar finns en del färdiga termer som kan hjälpa vårdaren.

– Men jag tror att det kan vara en tröskelfråga för vårdare från svenska Österbotten att jobba i Helsingfors i och med att dokumentationen är på finska. De som utbildar sig på svenska i Helsingfors lär sig redan under praktiken att skriva in uppgifterna på finska, säger Kärki.

Enligt Kärki påverkar patientdatasystemets enspråkighet inte de svenskspråkiga tjänsterna.

– Servicen är inte beroende av ett system eftersom vi har lagstadgade uppgifter.

Det viktigaste är att säkerställa klient- och patientsäkerhet och klienternas rätt att få svenskspråkig dokumentation av sin vård.

Ibland är vi tvungna att göra kompromisser för att garantera att alla i vårdkedjan förstår informationen.

– Ibland är vi tvungna att göra kompromisser för att garantera att alla i vårdkedjan förstår informationen, säger Jaana Kärki.

En klar förbättring finns ändå jämfört med tidigare system: i Apotti ser vårdarna direkt klientens modersmål.