Valtuuskunnassa pinnalla liiton nimi ja alan työajat

Lakimiesliiton valtuuskunta velvoitti toukokuun kevätkokouksessaan liiton hallituksen selvittämään
liiton virallisen nimen muuttamista sukupuolineutraaliksi. Näin ollen hallitus tuo nimen muuttamista koskevat vaihtoehdot valtuuskunnan päätettäväksi syyskokoukseen 2022.

Ehdotusta asian valmistelusta kannatti 27 valtuuskunnan jäsentä ja vastusti 12.

Liiton nimen muuttaminen vaatii ¾-kannatusta valtuuskunnassa annettavista äänistä. Hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka käsittelee aihetta laajemmin tämän lehden Puheenvuoro-palstalla.

Liiton nimen muuttaminen vaatii ¾-kannatusta valtuuskunnassa annettavista äänistä.

Toinen valtuuskunnan laajasti käsittelemä aihe oli kokouspäivän aamuseminaarissa esillä olleet Vastuullisen lakipalvelun työnantajaperiaatteet. Tavoitteena on luoda alalle erityisesti työaikaongelmiin pureutuvat vastuullisuusperiaatteet, joihin sitoutuisivat sekä lakipalveluita tuottavat yritykset että palveluita ostavat asiakkaat.

Tavoitteena on luoda alalle erityisesti työaikaongelmiin pureutuvat vastuullisuusperiaatteet.

Valmistelutyö on jatkoa valtuuskunnassa keväällä 2021 käydylle vilkkaalle keskustelulle vakavista työssä jaksamisen ongelmista oikeudenhoidon ammattilaisten keskuudessa.

– Tuon keskustelun jälkeen vastuullisuusnäkökulma nousi yhdeksi keinoksi ongelmaan puuttumiseksi, kertoo periaatteiden valmistelusta liiton toimistossa vastannut Jaana Meklin.

Hän toimii liiton työelämäasioista vastaavana johtajana.

– Lain noudattamisen pitäisi tietysti olla aivan itsestään selvää. Koska näin ei ole, halutaan periaatteilla kasvattaa myös asiakaspuolelta tulevaa painetta työaikojen noudattamiseen.

Periaatteilla halutaan kasvattaa myös asiakaspuolelta tulevaa painetta työaikojen noudattamiseen.

Meklin korostaa, että koko toimialaa riivaavaan ongelmaan on vaikea vastata yhdellä lääkkeellä.

– Monin osin kyse on johtamiseen liittyvistä ongelmista. Toisaalta kyse on tietenkin puutteellisista resursseista. Tekijöitä on työkuormaan nähden liian vähän niin julkisella kuin yksityisellä puolella, Meklin toteaa.

Nyt valmistelussa olevissa vastuullisuusperiaatteissa kohteena ovat erityisesti lakipalveluita tuottavat yritykset ja niiden asiakkaat. Meklin korostaa, että projektin aikana on kuultu ja tiedostettu myös julkisen sektorin vakavat ongelmat, joihin tullaan niin ikään pureutumaan liiton toiminnassa.

Periaatteiden valmistelussa liittoa konsultoinut vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala taustoitti aihetta myös valtuuskunnan seminaarissa. Hän pitää yritysvastuun korostamista tärkeänä avauksena.

Lakialalla työn kuormittavuus on keskeisin vastuullisuushaaste, johon tarvitaan kestävä ratkaisu.

– Vastuullisuudessa korostuu tänä päivänä hankintaketjujen vastuullisuus, ja lakipalveluita ostavat asiak­kaat ovat alkaneet kiinnittää huomiota hankkimiensa lakipalveluiden vastuullisuuteen. Asiakkailta tulevat vaatimukset istuvatkin luontevasti kokonaisuuteen, jossa myydään vastuullisuuteenkin liittyvää juridista konsultointia.

– Selvää on, että lakialalla työn kuormittavuus on keskeisin vastuullisuushaaste, johon tarvitaan kestävä ratkaisu, Vanhala toteaa.

Valtuuskunnan keskustelun jäl­keen periaatteiden luonnos siirtyi jatkovalmisteluun ja liiton hallitus linjaa kesän aikana, missä aikataulussa periaatteiden valmistelussa ja julkistuksessa edetään.